Phần 2.7 Làm việc với For Loops

Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau. Tùy thuộc vào các bài tập, bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng tất cả các thiết bị, nhưng chúng được hiển thị ở đây trong bố cục để có được sự hiểu biết tổng thể về cấu … Đọc tiếp Phần 2.7 Làm việc với For Loops

Phần 2.6 Sử dụng biểu thức điều kiện ghép

Bài tập 1 - Sử dụng các điều kiện phức hợp Như tên cho thấy, các câu lệnh ghép có chứa các câu lệnh khác bên trong chúng, việc thực thi chúng bị ảnh hưởng hoặc kiểm soát bởi câu lệnh chính. Ví dụ, dưới đây là cú pháp của câu lệnh ghép if: biểu … Đọc tiếp Phần 2.6 Sử dụng biểu thức điều kiện ghép

Phần 2.5 Làm việc với Câu lệnh If

Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau. Tùy thuộc vào các bài tập, bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng tất cả các thiết bị, nhưng chúng được hiển thị ở đây trong bố cục để hiểu tổng thể về cấu trúc liên kết của … Đọc tiếp Phần 2.5 Làm việc với Câu lệnh If

Phần 2.4 : Xác định mức độ ưu tiên của Operator Precedence

Bài tập 1 - Xử lý Operator Precedence Sau khi học cách sử dụng các toán tử số học, so sánh và logic, bây giờ bạn sẽ tìm hiểu về các toán tử nhận dạng và thành viên. Các toán tử thành viên được sử dụng trong các biểu thức hoặc phép tính liên quan đến … Đọc tiếp Phần 2.4 : Xác định mức độ ưu tiên của Operator Precedence

Phần 2.3 : Làm việc với các Toán tử (Operator)

Bài tập - Làm việc với các Operator Trong ngôn ngữ lập trình, các toán tử giúp bạn thực hiện các phép tính số hoặc logic. Các toán tử thực hiện các phép tính trên các toán hạng (các biến có giá trị). Các toán tử có sẵn dưới dạng các ký hiệu khác nhau. Chúng được phân … Đọc tiếp Phần 2.3 : Làm việc với các Toán tử (Operator)

Phần 2.2 – Làm việc với danh sách / Thực hiện các thao tác cơ bản trên danh sách \ Thực hiện các thao tác cơ bản trên danh sách / Cắt Danh Sách

Bài tập 1 - Làm việc với danh sách Danh sách là một cấu trúc dữ liệu trong Python có thể lưu trữ một chuỗi các phần tử liên quan có thứ tự. Hãy nghĩ về danh sách bài hát của bạn, email của bạn hoặc bất kỳ bộ sưu tập các mục như vậy mà … Đọc tiếp Phần 2.2 – Làm việc với danh sách / Thực hiện các thao tác cơ bản trên danh sách \ Thực hiện các thao tác cơ bản trên danh sách / Cắt Danh Sách

Phần 2.1 Lên Lab PYTHON Để Học Nền Tảng

Cấu trúc liên kết phòng lab Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau. Tùy thuộc vào các bài tập, bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng tất cả các thiết bị, nhưng chúng được hiển thị ở đây trong bố cục để có được sự … Đọc tiếp Phần 2.1 Lên Lab PYTHON Để Học Nền Tảng

Chương 1: Chuẩn bị cho tiến trình ehacking

Chương 1: Chuẩn bị cho tiến trình ehacking BQT : Nên đăng kí tham gia các chương trình đào tạo eHacking tại CEH VIETNAM, đây là bước chuẩn bị tốt nhất cho những ai bắt đầu Tạo sao ta cần học một ngôn ngữ lập trinh như Python Mọi hacker tham vọng nên học cách … Đọc tiếp Chương 1: Chuẩn bị cho tiến trình ehacking

Python 4 eHacker (Beta)

Biên soạn nhanh bởi CEH VIETNAM Để thành thạo trong công tác hacking hay pentest hay giảm thiểu bảo mật các bạn cần nắm vững một công cụ hay ngôn ngũ lập trình nào đó để có thể hiểu rõ những công cụ mình dùng, có thể viết ra những tool đáp ứng yêu cầu … Đọc tiếp Python 4 eHacker (Beta)