Phần 2.3 : Làm việc với các Toán tử (Operator)

Bài tập – Làm việc với các Operator

Trong ngôn ngữ lập trình, các toán tử giúp bạn thực hiện các phép tính số hoặc logic. Các toán tử thực hiện các phép tính trên các toán hạng (các biến có giá trị). Các toán tử có sẵn dưới dạng các ký hiệu khác nhau. Chúng được phân loại thành các loại khác nhau dựa trên bản chất của các phép tính trong chương trình. Ví dụ, nếu bạn muốn thêm hai số như 10 và 20, số 10 và 20 được gọi là toán hạng. Ký hiệu bổ sung ‘+ ”được gọi là toán tử.

Trong Python, các loại toán tử khác nhau như sau:

 • Số học : Các toán tử số học giúp thực hiện các phép tính số như cộng, trừ, nhân, chia, tìm môđun, lũy thừa và chia tầng trong chương trình.
 • So sánh : Các toán tử so sánh giúp so sánh giá trị của các biến, biểu thức hoặc kết quả. Các toán tử này còn được gọi là các toán tử quan hệ vì chúng xác định mối quan hệ giữa các toán hạng.
 • Lôgic : Các toán tử lôgic giúp đưa ra quyết định trong các điều kiện cụ thể. Các toán tử này trả về giá trị true hoặc false dựa trên các điều kiện trong chương trình.
 • Bitwise : Các toán tử bitwise được sử dụng trong các biểu thức hoặc phép tính liên quan đến bit.
 •  cách thành viên: Các toán tử thành viên được sử dụng trong các biểu thức hoặc phép tính liên quan đến một chuỗi các giá trị như danh sách hoặc chuỗi. Các toán tử này trả về giá trị true hoặc false.
 • Identity : Các toán tử nhận dạng so sánh vị trí bộ nhớ của các biến được sử dụng trong biểu thức hoặc tính toán.
 • Chuyển nhượng : Các toán tử gán được sử dụng để gán giá trị cho các biến sau khi thực hiện hoạt động số học trong các biểu thức số học hay tính toán.

Trong bài tập này, bạn sẽ học cách sử dụng các toán tử số học, so sánh và logic trong các chương trình Python.

Vui lòng tham khảo tài liệu khóa học của bạn hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm yêu thích của bạn để nghiên cứu chi tiết hơn về chủ đề này.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Sử dụng toán tử số học, so sánh và logic trong các chương trình Python

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn này ngay bây giờ.

 • PLABWIN10 – Windows 10 (Máy trạm)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Viết chương trình sử dụng các toán tử số học

Các toán tử số học khác nhau trong Python như sau:

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Trong tác vụ này, bạn sẽ khởi động môi trường Python IDLE và tạo một tệp Python mới ở chế độ tập lệnh. Bạn sẽ viết một chương trình để sử dụng các toán tử số học. Bạn sẽ lưu chương trình dưới dạng tệp .py và thực thi nó. Kết quả đầu ra của chương trình sẽ được hiển thị trong môi trường IDLE.

Bước 1

Bật nguồn và kết nối với PLABWIN10 .

Nhấp vào nút Bắt đầu .

Từ menu, nhấp vào Python 3.6> IDLE .

Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Bùa bắt đầu được chọn. Từ menu, các tùy chọn Python 3.6> IDLE được chọn.

Bước 2

Cửa sổ trình bao trong Python 3.6.4 sẽ mở ra.

Đây là chế độ tương tác trong Python.

Để chuyển sang chế độ tập lệnh và tạo một tệp mới, hãy nhấp vào Tệp> Tệp Mới .

Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell, các tùy chọn File> New File được chọn.

Bước 3

Cửa sổ không có tiêu đề sẽ mở ra.

Đây là chế độ tập lệnh trong Python.

Để thực hiện phép cộng bằng toán tử số học ‘+’, hãy nhập mã sau:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator
a=1000
b=200
c=a+b
print('The sum of a and b is:',c)

Trong mã, hai biến số nguyên được khai báo. Phép cộng được thực hiện bằng cách sử dụng toán tử số học ‘+’. Biến c sẽ lưu trữ tổng của ‘a’ và b. Tổng được in.

Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã để sử dụng toán tử số học cộng được nhập vào cửa sổ Untitled.

Bước 4

Để lưu tệp, bấm Tệp> Lưu .

Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trong cửa sổ Untitled, các tùy chọn File> Save được chọn.

Bước 5

Trong hộp thoại Save As , điều hướng đến thư mục This PC> Desktop .

Trong hộp Tên tệp , nhập tên tệp sau:

Operators

Nhấp vào Lưu .

Tệp Operator.py được lưu trong thư mục Máy tính để bàn .

Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trong hộp thoại Save As, tên tệp được nhập và tệp được lưu trong thư mục Desktop.

Bước 6

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy nhấp vào Chạy> Chạy mô-đun .

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn F5 .

Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 7

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Tổng được hiển thị.

Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 8

Tiếp theo, thực hiện phép trừ, nhân và chia bằng cách sử dụng các toán tử số học ‘-‘, ‘*’ và ‘/’ tương ứng. Sử dụng mã sau.

#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator
d=a-b
print('The difference between a and b is:',d)
#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator
e=a*b
print('The product of a and b is:',e)
#To perform division using the '/' arithmetic operator
f=a/b
print('The division result of a and b is:',f)

Thêm mã để thực hiện phép trừ, nhân và chia bằng cách sử dụng các toán tử số học ‘-‘, ‘*’ và ‘/’ tương ứng:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator
a=1000
b=200
c=a+b
print('The sum of a and b is:',c)
#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator
d=a-b
print('The difference between a and b is:',d)
#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator
e=a*b
print('The product of a and b is:',e)
#To perform division using the '/' arithmetic operator
f=a/b
print('The division result of a and b is:',f)

Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, phép trừ được thực hiện bằng cách sử dụng toán tử số học ‘-‘. Biến d sẽ lưu kết quả. Kết quả được in ra. Phép nhân được thực hiện bằng cách sử dụng toán tử nhân ‘*’. Sản phẩm được lưu trữ trong biến và được in ra. Phép chia được thực hiện bằng cách sử dụng toán tử số học ‘/’. Thương số được lưu trữ trong biến và được in ra.

Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã sử ​​dụng các toán tử số học trừ, nhân và chia được thêm vào tệp.

Bước 9

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 10

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Các kết quả trừ, nhân và chia được hiển thị.

Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 11

Tiếp theo, thực hiện các phép toán chia theo cấp số nhân và tầng bằng cách sử dụng các toán tử số học ‘**’ và ‘//’ tương ứng. Sử dụng mã sau.

#To perform exponential operation using the '**' arithmetic operator
g=a**b
print('The exponential operation result of a and b is:',g)
#To perform floor operation using the '//' arithmetic operator
h=a//b
print('The floor operation result of a and b is:',h)

Thêm mã để thực hiện các phép toán chia theo cấp số nhân và tầng bằng cách sử dụng các toán tử số học ‘**’ và ‘//’ tương ứng:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator
a=1000
b=200
c=a+b
print('The sum of a and b is:',c)
#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator
d=a-b
print('The difference between a and b is:',d)
#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator
e=a*b
print('The product of a and b is:',e)
#To perform division using the '/' arithmetic operator
f=a/b
print('The division result of a and b is:',f)
#To perform exponential operation using the '**' arithmetic operator
g=a**b
print('The exponential operation result of a and b is:',g)
#To perform floor operation using the '//' arithmetic operator
h=a//b
print('The floor operation result of a and b is:',h)

Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, toán tử lũy thừa ‘**’ được sử dụng để thực hiện phép toán lũy thừa. Kết quả được lưu trữ trong biến và được in ra. Phép toán chia tầng được thực hiện bằng toán tử số học ‘//’. Thương số được lưu trữ trong biến và được in ra. Có một sự khác biệt giữa phân chia thông thường và phân chia theo tầng. Trong phép chia tầng, nếu thương số là số thực, các chữ số sau dấu thập phân không được xem xét trong kết quả.

Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã sử ​​dụng toán tử số học tầng và lũy thừa được thêm vào tệp.

Bước 12

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 13

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Kết quả sau khi sử dụng các toán tử số học tầng và lũy thừa được hiển thị.

Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Nhiệm vụ 2 – Viết chương trình sử dụng các toán tử so sánh

Các toán tử so sánh khác nhau như sau:

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Trong tác vụ này, bạn sẽ thêm mã trong Operators.py để sử dụng các toán tử so sánh.

Bước 1

Sử dụng các toán tử so sánh ‘<‘, ‘>’, ‘==’ và ‘! =’ Tương ứng. Sử dụng mã sau.

#To use the '<' comparison operator
i=a<b
print('Is the value of a less than the value of b?',i)
#To use the '>' comparison operator
j=a>b
print('Is the value of a greater than the value of b?',j)
#To use the '==' comparison operator
k=a==b
print('Are the values of a and b equal?',k)
#To use the '!=' comparison operator
l=a!=b
print('Is the value of a not equal to the value of b?',l)

Thêm mã để sử dụng các toán tử so sánh ‘<‘, ‘>’, ‘==’ và ‘! =’ Tương ứng:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator
a=1000
b=200
c=a+b
print('The sum of a and b is:',c)
#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator
d=a-b
print('The difference between a and b is:',d)
#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator
e=a*b
print('The product of a and b is:',e)
#To perform division using the '/' arithmetic operator
f=a/b
print('The division result of a and b is:',f)
#To perform exponential operation using the '**' arithmetic operator
g=a**b
print('The exponential operation result of a and b is:',g)
#To perform floor operation using the '//' arithmetic operator
h=a//b
print('The floor operation result of a and b is:',h)
#To use the '<' comparison operator
i=a<b
print('Is the value of a less than the value of b?',i)
#To use the '>' comparison operator
j=a>b
print('Is the value of a greater than the value of b?',j)
#To use the '==' comparison operator
k=a==b
print('Are the values of a and b equal?',k)
#To use the '!=' comparison operator
l=a!=b
print('Is the value of a not equal to the value of b?',l)

Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, toán tử so sánh nhỏ hơn ‘<‘ được sử dụng để so sánh các giá trị. Nếu giá trị của ‘a’ nhỏ hơn giá trị của b, kết quả sẽ là true. Nếu không, kết quả sẽ là sai. Kết quả được lưu trữ trong một biến và được in ra.

Toán tử so sánh lớn hơn ‘>’ được sử dụng để so sánh các giá trị. Nếu giá trị của ‘a’ lớn hơn giá trị của b, kết quả sẽ là true. Nếu không, kết quả sẽ là sai. Kết quả được lưu trữ trong một biến và được in ra.

Toán tử bằng với so sánh ‘==’ được sử dụng để so sánh các giá trị. Nếu giá trị của ‘a’ bằng giá trị của b, kết quả sẽ là true. Nếu không, kết quả sẽ là sai. Kết quả được lưu trữ trong một biến và được in ra.

Toán tử so sánh không bằng ‘! =’ Được sử dụng để so sánh các giá trị. Nếu giá trị của ‘a’ không bằng giá trị của b, kết quả sẽ là true. Nếu không, kết quả sẽ là sai. Kết quả được lưu trữ trong một biến và được in ra.

Hình 1.14 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.14 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã để sử dụng các toán tử so sánh nhỏ hơn, lớn hơn, bằng và không bằng được thêm vào tệp.

Bước 2

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.15 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.15 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 3

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Quan sát các kết quả sau:

 • Nhỏ hơn : Giá trị của ‘a’ không nhỏ hơn giá trị của b. Do đó, kết quả là sai.
 • Lớn hơn : Giá trị của ‘a’ lớn hơn giá trị của b. Do đó, kết quả là đúng.
 • Bằng : Giá trị của ‘a’ và b không bằng nhau. Do đó, kết quả là sai.
 • Không bằng : Giá trị của ‘a’ và b không bằng nhau. Do đó, kết quả là đúng.
Hình 1.16 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.16 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 4

Tiếp theo, sử dụng các toán tử so sánh ‘<=’ và ‘> =’ tương ứng. Sử dụng mã sau.

#To use the '<=' comparison operator
m=a<=b
print('Is the value of a less than or equal to the value of b?',m)
#To use the '>=' comparison operator
n=a>=b
print('Is the value of a greater than or equal to the value of b?',n)

Thêm mã để sử dụng các toán tử so sánh ‘<=’ và ‘> =’ tương ứng:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator
a=1000
b=200
c=a+b
print('The sum of a and b is:',c)
#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator
d=a-b
print('The difference between a and b is:',d)
#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator
e=a*b
print('The product of a and b is:',e)
#To perform division using the '/' arithmetic operator
f=a/b
print('The division result of a and b is:',f)
#To perform exponential operation using the '**' arithmetic operator
g=a**b
print('The exponential operation result of a and b is:',g)
#To perform floor operation using the '//' arithmetic operator
h=a//b
print('The floor operation result of a and b is:',h)
#To use the '<' comparison operator
i=a<b
print('Is the value of a less than the value of b?',i)
#To use the '>' comparison operator
j=a>b
print('Is the value of a greater than the value of b?',j)
#To use the '==' comparison operator
k=a==b
print('Are the values of a and b equal?',k)
#To use the '!=' comparison operator
l=a!=b
print('Is the value of a not equal to the value of b?',l)
#To use the '<=' comparison operator
m=a<=b
print('Is the value of a less than or equal to the value of b?',m)
#To use the '>=' comparison operator
n=a>=b
print('Is the value of a greater than or equal to the value of b?',n)

Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, toán tử so sánh nhỏ hơn bằng ‘<=’ được sử dụng để so sánh các giá trị. Nếu giá trị của ‘a’ nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của b, kết quả sẽ là true. Nếu không, kết quả sẽ là sai. Kết quả được lưu trữ trong một biến và được in ra.

Toán tử so sánh lớn hơn bằng ‘> =’ được sử dụng để so sánh các giá trị. Nếu giá trị của ‘a’ lớn hơn hoặc bằng giá trị của b, kết quả sẽ là true. Nếu không, kết quả sẽ là sai. Kết quả được lưu trữ trong một biến và được in ra.

Hình 1.17 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.17 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã để sử dụng toán tử so sánh nhỏ hơn bằng và lớn hơn bằng được thêm vào tệp.

Bước 5

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.18 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.18 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 6

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Quan sát các kết quả sau:

 • Nhỏ hơn bằng : Giá trị của ‘a’ không nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của b. Do đó, kết quả là sai.
 • Lớn hơn bằng : Giá trị của ‘a’ lớn hơn hoặc bằng giá trị của b. Do đó, kết quả là đúng.
Hình 1.19 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.19 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Nhiệm vụ 3 – Viết chương trình sử dụng các toán tử logic

Các toán tử logic khác nhau như sau:

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Trong tác vụ này, bạn sẽ thêm mã trong Operators.py để sử dụng các toán tử logic.

Bước 1

Sử dụng toán tử logic ‘và’. Sử dụng mã sau.

#To use the 'and' logical operator
o=a>b and b<a
print('The result of the "and" logical operator is:',o)

Thêm mã để sử dụng toán tử logic ‘và’:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator
a=1000
b=200
c=a+b
print('The sum of a and b is:',c)
#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator
d=a-b
print('The difference between a and b is:',d)
#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator
e=a*b
print('The product of a and b is:',e)
#To perform division using the '/' arithmetic operator
f=a/b
print('The division result of a and b is:',f)
#To perform exponential operation using the '**' arithmetic operator
g=a**b
print('The exponential operation result of a and b is:',g)
#To perform floor operation using the '//' arithmetic operator
h=a//b
print('The floor operation result of a and b is:',h)
#To use the '<' comparison operator
i=a<b
print('Is the value of a less than the value of b?',i)
#To use the '>' comparison operator
j=a>b
print('Is the value of a greater than the value of b?',j)
#To use the '==' comparison operator
k=a==b
print('Are the values of a and b equal?',k)
#To use the '!=' comparison operator
l=a!=b
print('Is the value of a not equal to the value of b?',l)
#To use the '<=' comparison operator
m=a<=b
print('Is the value of a less than or equal to the value of b?',m)
#To use the '>=' comparison operator
n=a>=b
print('Is the value of a greater than or equal to the value of b?',n)
#To use the 'and' logical operator
o=a>b and b<a
print('The result of the "and" logical operator is:',o)

Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, toán tử logic ‘và’ được sử dụng để so sánh các giá trị. Có hai điều kiện trong biểu thức. Kết quả đầu tiên là a> b và kết quả thứ hai là b <a. Nếu kết quả của cả hai điều kiện là đúng, thì toàn bộ kết quả của biểu thức là đúng. Ngược lại, kết quả là sai.

Hình 1.20 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.20 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã sử ​​dụng toán tử logic ‘và’ được thêm vào tệp.

Bước 2

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.21 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.21 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 3

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Kết quả của toán tử logic “và” là đúng vì giá trị của ‘a’ lớn hơn b và b nhỏ hơn a.

Hình 1.22 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.22 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 4

Tiếp theo, sử dụng toán tử logic ‘hoặc’. Sử dụng mã sau.

#To use the 'or' logical operator
p=a>b or b>a
print('The result of the "or" logical operator is:',p)

Thêm mã để sử dụng toán tử logic ‘hoặc’:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator
a=1000
b=200
c=a+b
print('The sum of a and b is:',c)
#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator
d=a-b
print('The difference between a and b is:',d)
#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator
e=a*b
print('The product of a and b is:',e)
#To perform division using the '/' arithmetic operator
f=a/b
print('The division result of a and b is:',f)
#To perform exponential operation using the '**' arithmetic operator
g=a**b
print('The exponential operation result of a and b is:',g)
#To perform floor operation using the '//' arithmetic operator
h=a//b
print('The floor operation result of a and b is:',h)
#To use the '<' comparison operator
i=a<b
print('Is the value of a less than the value of b?',i)
#To use the '>' comparison operator
j=a>b
print('Is the value of a greater than the value of b?',j)
#To use the '==' comparison operator
k=a==b
print('Are the values of a and b equal?',k)
#To use the '!=' comparison operator
l=a!=b
print('Is the value of a not equal to the value of b?',l)
#To use the '<=' comparison operator
m=a<=b
print('Is the value of a less than or equal to the value of b?',m)
#To use the '>=' comparison operator
n=a>=b
print('Is the value of a greater than or equal to the value of b?',n)
#To use the 'and' logical operator
o=a>b and b<a
print('The result of the "and" logical operator is:',o)
#To use the 'or' logical operator
p=a>b or b>a
print('The result of the "or" logical operator is:',p)

Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, toán tử logic ‘hoặc’ được sử dụng để so sánh các giá trị. Có hai điều kiện trong biểu thức. Kết quả đầu tiên là a> b và kết quả thứ hai là b> a. Nếu kết quả của bất kỳ một điều kiện nào là đúng, thì toàn bộ kết quả của biểu thức là đúng. Ngược lại, kết quả là sai.

Hình 1.23 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.23 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã sử ​​dụng toán tử logic ‘hoặc’ được thêm vào tệp.

Bước 5

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.24 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.24 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 6

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Kết quả của toán tử logic “hoặc” là đúng vì giá trị của ‘a’ lớn hơn b. Trong số hai điều kiện, điều kiện đầu tiên là đúng mặc dù điều kiện thứ hai ‘b> a’ là sai.

Hình 1.25 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.25 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 7

Tiếp theo, sử dụng toán tử logic ‘not’. Sử dụng mã sau.

#To use the 'not' logical operator
q=not(a>b)
print('The result of the "not" logical operator is:',q)

Thêm mã để sử dụng toán tử logic ‘không phải’:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator
a=1000
b=200
c=a+b
print('The sum of a and b is:',c)
#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator
d=a-b
print('The difference between a and b is:',d)
#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator
e=a*b
print('The product of a and b is:',e)
#To perform division using the '/' arithmetic operator
f=a/b
print('The division result of a and b is:',f)
#To perform exponential operation using the '**' arithmetic operator
g=a**b
print('The exponential operation result of a and b is:',g)
#To perform floor operation using the '//' arithmetic operator
h=a//b
print('The floor operation result of a and b is:',h)
#To use the '<' comparison operator
i=a<b
print('Is the value of a less than the value of b?',i)
#To use the '>' comparison operator
j=a>b
print('Is the value of a greater than the value of b?',j)
#To use the '==' comparison operator
k=a==b
print('Are the values of a and b equal?',k)
#To use the '!=' comparison operator
l=a!=b
print('Is the value of a not equal to the value of b?',l)
#To use the '<=' comparison operator
m=a<=b
print('Is the value of a less than or equal to the value of b?',m)
#To use the '>=' comparison operator
n=a>=b
print('Is the value of a greater than or equal to the value of b?',n)
#To use the 'and' logical operator
o=a>b and b<a
print('The result of the "and" logical operator is:',o)
#To use the 'or' logical operator
p=a>b or b>a
print('The result of the "or" logical operator is:',p)
#To use the 'not' logical operator
q=not(a>b)
print('The result of the "not" logical operator is:',q)

Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, toán tử logic ‘not’ được sử dụng để đi đến kết quả. Toán tử này đảo ngược kết quả của điều kiện. Nếu giá trị của điều kiện a> b là true, thì giá trị đảo ngược sẽ là false. Giá trị được đảo ngược là kết quả của phép toán logic sử dụng toán tử ‘not’. Kết quả được lưu trữ trong biến và được in ra.

Hình 1.26 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.26 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã sử ​​dụng toán tử logic ‘not’ được thêm vào tệp.

Bước 8

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.27 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.27 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 9

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Kết quả của toán tử logic “not” là sai vì kết quả của điều kiện bị đảo ngược. Điều kiện trả về giá trị true vì giá trị của ‘a’ lớn hơn b. Do đó, not (true) cho kết quả là false.Lưu ý: Bạn có thể lưu tệp Operator.py trên hệ thống của mình. Để biết thêm thông tin về cách lưu tệp trên hệ thống cục bộ, vui lòng truy cập trang Trợ giúp và Hỗ trợ của chúng tôi.

Hình 1.28 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.28 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Để trở thanh 1 hacker giỏi hay 1 chuyên gia bảo mật lành nghề, các bạn phải học Python và vững vàng thêm với Bash Shell.


Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: