Phần 2.6 Sử dụng biểu thức điều kiện ghép

Bài tập 1 – Sử dụng các điều kiện phức hợp

Như tên cho thấy, các câu lệnh ghép có chứa các câu lệnh khác bên trong chúng, việc thực thi chúng bị ảnh hưởng hoặc kiểm soát bởi câu lệnh chính.

Ví dụ, dưới đây là cú pháp của câu lệnh ghép if:

biểu thức if:

bộ 1

biểu thức elif:

bộ 2

khác:

bộ 3

Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, câu lệnh ghép bao gồm một hoặc nhiều mệnh đề. Các tiêu đề mệnh đề của một câu lệnh ghép cụ thể đều ở cùng một mức thụt lề; ví dụ, nếu… elif… else . Các elif tiêu đề có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tùy thuộc vào điều kiện trở thành sự thật, một bộ sẽ được xử lý. Mỗi bộ có thể chứa thêm các câu lệnh ghép được lồng vào nhau.

Các loại câu lệnh ghép có thể được hình thành bằng cách sử dụng câu lệnh while, for, try và with.

Các hàm và định nghĩa lớp cũng là các ví dụ của câu lệnh ghép.

Trong bài tập này, bạn sẽ học viết chương trình bằng câu lệnh ghép if.

Vui lòng tham khảo tài liệu khóa học của bạn hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm yêu thích của bạn để nghiên cứu chi tiết hơn về chủ đề này.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

  • Sử dụng các biểu thức điều kiện phức hợp trong các chương trình Python

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn này ngay bây giờ.

  • PLABWIN10 – Windows 10 (Máy trạm)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Viết chương trình để kiểm tra xem một sinh viên có đủ điều kiện tốt nghiệp đại học hay không bằng cách sử dụng các biểu thức điều kiện ghép

Trong tác vụ này, bạn sẽ khởi động môi trường Python IDLE và tạo một tệp Python mới ở chế độ tập lệnh. Bạn sẽ viết một chương trình để sử dụng câu lệnh ghép if… elif… else để đánh giá các điều kiện cần thiết. Chương trình sẽ chấp nhận tín chỉ và điểm trung bình và kiểm tra tính đủ điều kiện của sinh viên đối với chương trình sau đại học từ các trường đại học khác nhau. Tùy thuộc vào điểm tín dụng và điểm trung bình đã nhập, kết quả đầu ra tương ứng sẽ được hiển thị. Bạn sẽ lưu chương trình dưới dạng tệp Graduate.py và thực thi nó. Kết quả đầu ra của chương trình sẽ được hiển thị trong môi trường IDLE.

Bước 1

Bật nguồn và kết nối với PLABWIN10 .

Nhấp vào nút Bắt đầu .

Từ menu, nhấp vào Python 3.6> IDLE .

Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Bùa bắt đầu được chọn. Từ menu, các tùy chọn Python 3.6> IDLE được chọn.

Bước 2

Cửa sổ trình bao trong Python 3.6.4 sẽ mở ra.

Đây là chế độ tương tác trong Python.

Để chuyển sang chế độ tập lệnh và tạo một tệp mới, hãy nhấp vào Tệp> Tệp Mới .

Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell, các tùy chọn File> New File được chọn.

Bước 3

Cửa sổ không có tiêu đề sẽ mở ra.

Đây là chế độ tập lệnh trong Python.

Để chấp nhận điểm tín dụng và điểm trung bình, hãy nhập mã sau:

#Program to check the eligibility of a student based on the credit score and GPA

#Accept credit score and GPA

studentcredit = int(input("Enter the student’s credit score:"))

GPA = int(input("Enter the student’s GPA:"))


Mã sử ​​dụng hàm input () để nhắc người dùng nhập điểm tín dụng và điểm trung bình. Hàm int () sẽ chuyển đầu vào thành một số nguyên.

Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã để chấp nhận các đầu vào trong thời gian chạy được nhập vào cửa sổ Untitled.

Bước 4

Để lưu tệp, bấm Tệp> Lưu .

Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trong cửa sổ Untitled, các tùy chọn File> Save được chọn.

Bước 5

Trong hộp thoại Save As , điều hướng đến thư mục This PC> Desktop .

Trong hộp Tên tệp , nhập tên tệp sau:

Graduate

Nhấp vào Lưu .

Tệp Graduate.py được lưu trong thư mục Desktop .

Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trong hộp thoại Save As, tên tệp được nhập và tệp được lưu trong thư mục Desktop.

Bước 6

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy nhấp vào Chạy> Chạy mô-đun .

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn F5 .

Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 7

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Chương trình đã sẵn sàng để chấp nhận các đầu vào. Bạn có thể nhập điểm tín dụng là 140, tiếp theo là 3 làm điểm trung bình.

Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 8

Tiếp theo, kiểm tra khả năng đủ điều kiện tốt nghiệp của sinh viên dựa trên kết hợp điểm tín dụng và điểm trung bình đã nhập. Sử dụng mã sau.

#Compound conditional statement to check the input against the criteria

if studentcredit>=140 and GPA>=3.0:

 print("Congratulations! You are eligible for a Graduation Program at Loyola University, Chicago.")

elif studentcredit<140 and studentcredit>=120 and GPA>=3.0:

 print("Congratulations! You are eligible for a Graduation Program at University of South Carolina.")

elif studentcredit<120 and studentcredit>100 and GPA>=2.0:

 print("Congratulations! You are eligible for a Graduation Program at University of Notre Dame.")

else:

 print("Your credit score or GPA is low. Try again next year.")


Thêm mã để kiểm tra tính đủ điều kiện tốt nghiệp của sinh viên dựa trên kết hợp điểm tín dụng và điểm trung bình đã nhập:

#Program to check the eligibility of a student based on the credit score and GPA

#Accept credit score and GPA

studentcredit = int(input("Enter the student’s credit score:"))

GPA = int(input("Enter the student’s GPA:"))

#Compound conditional statement to check the input against the criteria

if studentcredit>=140 and GPA>=3.0:

 print("Congratulations! You are eligible for a Graduation Program at Loyola University, Chicago.")

elif studentcredit<140 and studentcredit>=120 and GPA>=3.0:

 print("Congratulations! You are eligible for a Graduation Program at University of South Carolina.")

elif studentcredit<120 and studentcredit>100 and GPA>=2.0:

 print("Congratulations! You are eligible for a Graduation Program at University of Notre Dame.")

else:

 print("Your credit score or GPA is low. Try again next year.")


Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Mã kiểm tra tín chỉ và điểm trung bình mà sinh viên nhập vào dựa trên các tiêu chí được xác định cho mỗi trường đại học. Toán tử ‘và’ đảm bảo rằng cả điểm tín dụng cũng như điểm trung bình đều theo yêu cầu của trường đại học. Ví dụ, đối với chương trình tốt nghiệp tại Đại học Loyola, sinh viên cần đạt ít nhất 140 tín chỉ và điểm trung bình là 3.0.

Câu lệnh ghép ‘if… elif… else’ kiểm tra nhiều tiêu chí như vậy. Tùy thuộc vào điều kiện được đáp ứng, các câu lệnh trong một bộ cụ thể sẽ được thực thi. Nếu không có tiêu chí nào được đáp ứng, chương trình sẽ thực thi bộ khác và in, “Điểm tín dụng hoặc điểm trung bình của bạn thấp. Cố gắng lại vào năm sau ”.

Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã sử ​​dụng câu lệnh điều kiện ghép được thêm vào tệp và lưu.

Bước 9

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 10

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Điểm tín dụng 140 và điểm trung bình 3 được nhập và kết quả được hiển thị.

Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 11

Thực hiện lại chương trình. Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Điểm tín dụng 120 và điểm trung bình 3 được nhập và kết quả được hiển thị.

Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi lại và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 12

Thực hiện lại chương trình. Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Điểm tín dụng là 110 và điểm trung bình là 2 được nhập và kết quả được hiển thị.

Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi lại và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 13

Thực hiện lại chương trình. Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Điểm tín dụng 90 và điểm trung bình 2 được nhập và kết quả được hiển thị.Lưu ý: Bạn có thể lưu tệp Graduate.py trên hệ thống của mình. Để biết thêm thông tin về cách lưu tệp trên hệ thống cục bộ, vui lòng truy cập trang Trợ giúp và Hỗ trợ của chúng tôi.

Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi lại và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: