Phần 2.7 Làm việc với For Loops

Trong phiên của bạn, bạn sẽ có quyền truy cập vào cấu hình lab sau.

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Tùy thuộc vào các bài tập, bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng tất cả các thiết bị, nhưng chúng được hiển thị ở đây trong bố cục để có được sự hiểu biết tổng thể về cấu trúc liên kết của phòng thí nghiệm.

 • PLABWIN10 – Windows 10 (Máy trạm)

Bài tập 1 – Thực hiện Lặp lại với For Loops

Trong lập trình máy tính, bạn có thể viết mã để thực thi một tập hợp các lệnh, hoạt động hoặc câu lệnh trong nhiều lần cho đến khi một điều kiện cụ thể được đáp ứng. Quá trình này được gọi là lặp lại. Bạn có thể thực hiện quá trình lặp trong các chương trình máy tính với sự trợ giúp của các vòng lặp. Một vòng lặp lặp đi lặp lại chạy qua tập hợp các lệnh và dừng thực thi khi hoàn thành điều kiện được chỉ định. Các loại vòng lặp sau có sẵn trong Python:

 • vòng lặp for : Bạn có thể sử dụng vòng lặp này nếu bạn muốn lặp lại việc thực thi một khối mã nhiều lần.
 • vòng lặp while : Vòng lặp này thực hiện tập hợp các câu lệnh trong khi điều kiện được chỉ định trả về một giá trị true. Nếu không, nó sẽ không thực hiện lặp lại. Vòng lặp while kiểm tra điều kiện và sau đó thực hiện lặp.

Bạn cũng có thể có các vòng lặp for và while lồng nhau trong các chương trình Python. Các vòng lặp có thể có các câu lệnh cụ thể như break, continue và pass giúp kiểm soát luồng thực thi mã. Các câu lệnh này được gọi là câu lệnh điều khiển vòng lặp.

Câu lệnh break kết thúc quá trình thực hiện của vòng lặp. Điều khiển của chương trình được chuyển sang câu lệnh ngay sau vòng lặp.

Câu lệnh continue buộc chương trình bỏ qua việc thực hiện tập hợp các câu lệnh còn lại trong phần thân của vòng lặp. Chương trình thực hiện từ đầu vòng lặp và kiểm tra lại điều kiện.

Đôi khi trong các chương trình Python, bạn có thể quyết định bao gồm phần nội dung vòng lặp ở giai đoạn sau. Tuy nhiên, trình thông dịch Python không chấp nhận phần thân vòng lặp trống. Trong những tình huống như vậy, bạn có thể đưa câu lệnh vượt qua vào phần nội dung vòng lặp. Câu lệnh pass hoạt động như một trình giữ chỗ trong thân vòng lặp. Trình thông dịch Python sẽ không thực hiện câu lệnh vượt qua. Sau đó, bạn có thể điền vào phần thân vòng lặp trống bằng các câu lệnh bắt buộc.

Trong bài tập này, bạn sẽ học cách viết một chương trình bằng cách sử dụng các câu lệnh điều khiển vòng lặp for, break và continue.

Vui lòng tham khảo tài liệu khóa học của bạn hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm yêu thích của bạn để nghiên cứu chi tiết hơn về chủ đề này.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Sử dụng cho các vòng lặp, câu lệnh ngắt và tiếp tục trong các chương trình Python

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn này ngay bây giờ.

 • PLABWIN10 – Windows 10 (Máy trạm)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Viết chương trình để sử dụng cho các câu lệnh điều khiển vòng lặp và vòng lặp

Trong tác vụ này, bạn sẽ khởi động môi trường Python IDLE và tạo một tệp Python mới ở chế độ tập lệnh. Bạn sẽ viết một chương trình để sử dụng các câu lệnh if-else, for, break và continue lồng nhau. Bạn sẽ lưu chương trình dưới dạng tệp .py và thực thi nó. Kết quả đầu ra của chương trình sẽ được hiển thị trong môi trường IDLE.

Chương trình sẽ chấp nhận một số trong thời gian chạy và kiểm tra xem số đã nhập có phải là số nguyên tố hay không. Tùy thuộc vào điều kiện, đầu ra tương ứng sẽ được hiển thị.

Số nguyên tố là số nguyên lớn hơn 1. Số 0 và số 1 không được coi là số nguyên tố. Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất. Bạn chỉ có thể chia số nguyên tố cho 1 và chính số đó. Ví dụ, 7 là một số nguyên tố. Điều này là do số 7 chỉ chia hết cho 1 hoặc 7. Bạn không thể chia 7 cho bất kỳ số nguyên nào khác. Số 6 không phải là số nguyên tố vì nó chia hết cho 2 hoặc 3.

Bước 1

Bật nguồn và kết nối với PLABWIN10 .

Nhấp vào nút Bắt đầu .

Từ menu, nhấp vào Python 3.6> IDLE .

Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Bùa bắt đầu được chọn. Từ menu, các tùy chọn Python 3.6> IDLE được chọn.

Bước 2

Cửa sổ trình bao trong Python 3.6.4 sẽ mở ra.

Đây là chế độ tương tác trong Python.

Để chuyển sang chế độ tập lệnh và tạo một tệp mới, hãy nhấp vào Tệp> Tệp Mới .

Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell, các tùy chọn File> New File được chọn.

Bước 3

Cửa sổ không có tiêu đề sẽ mở ra.

Đây là chế độ tập lệnh trong Python.

Để chấp nhận một số làm đầu vào trong thời gian chạy, hãy nhập mã sau:

#Accept a number as the input

x=0

for y in [1,2,3]:

 z=int(input("Enter a number:"))

 if z==0:

  y=y+1

  continue

 else:

  x=z

  break


Trong mã, logic được sử dụng như sau:

 • Biến x được khởi tạo bằng 0.
 • Chương trình nhập cho một vòng lặp. Một đầu vào được chấp nhận trong thời gian chạy.
 • Biến y trong vòng lặp for là biến đếm.
 • Một điều kiện if-else được chỉ định để kiểm tra xem số đã nhập có bằng 0 hay không. Nếu đúng như vậy, thì biến đếm y được tăng thêm 1 và vòng lặp tiếp tục do câu lệnh continue.
 • Đầu vào mới được chấp nhận và lưu trữ trong biến z.
 • Nếu số được nhập không bằng 0, vòng lặp kết thúc và biến x nhận giá trị của biến z.
Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã để chấp nhận đầu vào trong thời gian chạy được nhập vào cửa sổ Untitled.

Bước 4

Để lưu tệp, bấm Tệp> Lưu .

Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trong cửa sổ Untitled, các tùy chọn File> Save được chọn.

Bước 5

Trong hộp thoại Save As , điều hướng đến thư mục This PC> Desktop .

Trong hộp Tên tệp , nhập tên tệp sau:

Prime

Nhấp vào Lưu .

Tệp Prime.py được lưu trong thư mục Desktop .

Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trong hộp thoại Save As, tên tệp được nhập và tệp được lưu trong thư mục Desktop.

Bước 6

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy nhấp vào Chạy> Chạy mô-đun .

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn F5 .

Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 7

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Chương trình đã sẵn sàng để chấp nhận đầu vào. Bạn có thể nhập bất kỳ số nguyên nào.

Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 8

Tiếp theo, thêm vòng lặp for để kiểm tra số vừa nhập có phải là số nguyên tố hay không. Sử dụng mã sau.

if x>1:

 if x==2:

 print("The entered number is the only even prime number")

 else:

 for c in range(2,x):

  if (x%c==0):

  print("The entered number is not a prime number")

  break

  else:

  print("The entered number is a prime number")

  break

else:

 print("The entered number is not a prime number")


Hàm range () trong vòng lặp for được sử dụng để điều hướng qua một chuỗi số. Giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc là các tham số trong hàm range ().

Thêm mã để kiểm tra xem số đã nhập có phải là số nguyên tố hay không:

x=0

for y in [1,2,3]:

 z=int(input("Enter a number:"))

 if z==0:

 y=y+1

 continue

 else:

 x=z

 break

if x>1:

 if x==2:

 print("The entered number is the only even prime number")

 else:

 for c in range(2,x):

  if (x%c==0):

  print("The entered number is not a prime number")

  break

  else:

  print("The entered number is a prime number")

  break

else:

 print("The entered number is not a prime number")


Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, các khối if-else lồng nhau, các câu lệnh vòng lặp for và break được sử dụng.

Logic được sử dụng trong chương trình như sau:

 • Chương trình nhập vào khối if-else. Nếu số vừa nhập lớn hơn 1, chương trình sẽ nhập khối if-else tiếp theo và kiểm tra xem số nhập vào có bằng 2 không, đồng thời thực hiện hàm in.
 • Nếu số được nhập không bằng 2, câu lệnh else sẽ được thực thi và chương trình sẽ nhập cho một vòng lặp.
 • Biến c trong vòng lặp for là một biến đếm sẽ nhận giá trị từ hàm range ().
 • Sau khi nhập vòng lặp for, một hoạt động mô-đun được thực hiện bằng cách sử dụng số đã nhập và bộ đếm.
 • Chương trình nhập vào khối if-else lồng nhau. Nếu kết quả của phép toán mô đun bằng 0, số được nhập không phải là số nguyên tố, thông báo sẽ được in và vòng lặp kết thúc do lệnh break. Ngược lại, số đã nhập là số nguyên tố, vòng lặp kết thúc và thông báo được in.
 • Nếu số đã nhập nhỏ hơn 1, câu lệnh else cuối cùng sẽ được thực thi.
Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã sử ​​dụng câu lệnh if-else, for và break lồng nhau được thêm vào tệp.

Bước 9

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 10

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Số 7 được nhập và đầu ra được hiển thị.

Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 11

Thực hiện lại chương trình. Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Số 6 được nhập và đầu ra được hiển thị.

Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi lại và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 12

Thực hiện lại chương trình. Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Số 2 được nhập và đầu ra được hiển thị.Lưu ý: Bạn có thể lưu tệp Prime.py trên hệ thống của mình. Để biết thêm thông tin về cách lưu tệp trên hệ thống cục bộ, vui lòng truy cập trang Trợ giúp và Hỗ trợ của chúng tôi.

Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi lại và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Chào các bạn, để học và thực hành 100 % Chương trình Python 4 Hacker các bạn hãy đăng kí lab Python 4 Hacker gồm các bài học trên lab online và video hướng dẫn với học phí 7.700.000 VND. Chương trình đan giảm giá còn 5.500.000 VND cho 22học viên đâu tiên. Khai giảng vào chủ nhật hàng tuần, học qua video trên LMS.

Liên hệ BQT qua nick Võ Sĩ Máy Tính https://www.facebook.com/vosimaytinh

Kết thúc khóa học các bạn sẽ nắm vững ngôn ngữ lập trình Python, với các nội dung sau

 1. Nội dung phòng học trực tuyến Python 4 Hacker
 2. Làm việc với các kiểu dữ liệu ban đầu: Đang tiến hành
 3. Làm việc với Nhiều Tuyên bố Bài tập: Đang tiến hành
 4. Chuyển đổi các loại trong Python: Đang tiến hành
 5. Tạo danh sách: Đang tiến hành
 6. Đang sửa đổi danh sách: Đang tiến hành
 7. Sắp xếp và đảo ngược danh sách: Đang tiến hành
 8. Danh sách Slicing: Đang tiến hành
 9. Làm việc với các nhà điều hành: Đang tiến hành
 10. Xác định mức độ ưu tiên của người vận hành: Đang tiến hành
 11. Làm việc với Câu lệnh If
 12. Sử dụng biểu thức điều kiện ghép
 13. Làm việc với For Loops
 14. Làm việc với Vòng lặp Trong khi
 15. Làm tổ cho các vòng lặp
 16. Đọc tệp
 17. Sao chép các tập tin
 18. Hợp nhất thư
 19. Đọc đầu vào bảng điều khiển và đầu ra định dạng
 20. Đọc đối số dòng lệnh
 21. Xác định chức năng
 22. Sử dụng đối số mặc định
 23. Sử dụng Từ khoá và Đối số Vị trí
 24. Xử lý các trường hợp ngoại lệ
 25. Sử dụng các mô-đun Toán học và Ngẫu nhiên
 26. Hiển thị ngày giờ, thư mục làm việc và siêu dữ liệu tệp

Có thể code các tool sau :

 • MAC Address Changeer : Tool thay đổi địa chỉ MAC
 • Sử Dụng Scapy Để Tạo ARP Request
 • ARP Spoofing
 • Sniffing Packets Với Scapy
 • Capture Passwords Từ Các Máy Tính Cùng Mạng
 • Tiến hành DNS Spoofing
 • System Command Payload
 • Stealing WiFi Password Lưu Trên máy Tính
 • Writing a Basic Local Keylogger
 • Tạo một Basic Trojan Sử Dụng Download & Execute Payload
 • Và nhiều kiến thức mở rộng khác dành cho các chuyên gia hệ thống mạng và máy tính, ehacker hay pentester

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: