Phần 2.4 : Xác định mức độ ưu tiên của Operator Precedence

Bài tập 1 – Xử lý Operator Precedence

Sau khi học cách sử dụng các toán tử số học, so sánh và logic, bây giờ bạn sẽ tìm hiểu về các toán tử nhận dạng và thành viên. Các toán tử thành viên được sử dụng trong các biểu thức hoặc phép tính liên quan đến một chuỗi các giá trị như danh sách hoặc chuỗi. Các toán tử này trả về giá trị true hoặc false. Các toán tử nhận dạng so sánh vị trí bộ nhớ của các biến được sử dụng trong biểu thức hoặc tính toán.

Khi một biểu thức trong chương trình liên quan đến nhiều loại toán tử, trình thông dịch Python sẽ đánh giá biểu thức dựa trên quy tắc ưu tiên. Quy tắc chỉ định thứ tự thực hiện của các toán tử được sử dụng trong biểu thức. Các toán tử có mức độ ưu tiên cao nhất sẽ được đánh giá đầu tiên trong quá trình thực thi.

Trong bài tập này, bạn sẽ thực hiện hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ đầu tiên, bạn sẽ học cách sử dụng các toán tử nhận dạng và thành viên trong một chương trình Python. Trong nhiệm vụ thứ hai, bạn sẽ học cách xác định mức độ ưu tiên của các toán tử khác nhau trong quá trình thực thi một chương trình Python.

Vui lòng tham khảo tài liệu khóa học của bạn hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm yêu thích của bạn để nghiên cứu chi tiết hơn về chủ đề này.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

 • Viết một chương trình để sử dụng danh tính và các toán tử thành viên
 • Viết chương trình để xác định mức độ ưu tiên của toán tử

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn này ngay bây giờ.

 • PLABWIN10 – Windows 10 (Máy trạm)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Mở tệp chương trình trong môi trường Python IDLE

Trong tác vụ này, bạn sẽ tải xuống tệp chương trình Python Operators.py từ Mạng nội bộ và mở nó trong môi trường IDLE.

Bước 1

Bật nguồn và kết nối với PLABWIN10 .

Trên thanh tác vụ, nhấp vào Internet Explorer .

Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.1 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trên thanh tác vụ, biểu tượng Internet Explorer được chọn.

Bước 2

Trang tài nguyên và công cụ mạng nội bộ được hiển thị.

Trong Tệp công khai , hãy nhấp vào Tệp dữ liệu> 98-381 – Giới thiệu về lập trình sử dụng Python> 98-381_9_Tính ưu tiên của toán tử> Operator.py .

Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.2 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trang Intranet Tools và tài nguyên được hiển thị trong cửa sổ Internet Explorer. Trong Tệp công khai, tệp Operator.py được chọn từ thư mục Tệp dữ liệu> 98-381 – Giới thiệu về lập trình sử dụng Python> 98-381_9_Tính ưu tiên của toán tử xác định.

Bước 3

Trong thông báo bật lên tải xuống, hãy nhấp vào Lưu .

Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.3 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trong thông báo bật lên tải xuống, Lưu được chọn.

Bước 4

Quá trình tải xuống tệp Operator.py đã hoàn tất.

Trong thông báo bật lên tải xuống, hãy nhấp vào Mở thư mục .

Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.4 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trong thông báo bật lên tải xuống, Mở thư mục được chọn.

Bước 5

Tệp Operator.py được tải xuống trong thư mục Tải xuống mặc định .

Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.5 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Cửa sổ File Explorer được hiển thị. Tệp Operator.py được tải xuống trong thư mục Tải xuống mặc định.

Bước 6

Nhấp vào nút Bắt đầu .

Từ menu, nhấp vào Python 3.6> IDLE .

Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.6 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Bùa bắt đầu được chọn. Từ menu, các tùy chọn Python 3.6> IDLE được chọn.

Bước 7

Cửa sổ trình bao trong Python 3.6.4 sẽ mở ra.

Đây là chế độ tương tác trong Python.

Để mở tệp Operator.py , hãy nhấp vào Tệp> Mở .

Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.7 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell, các tùy chọn File> Open được chọn.

Bước 8

Trong hộp thoại Mở , điều hướng đến PC này> Tải xuống và nhấp vào Toán tử .

Nhấp vào Mở .

Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.8 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Trong hộp thoại Open, các nút This PC> Downloads được chọn. Trong ngăn chi tiết, Toán tử được chọn. Mở được chọn.

Nhiệm vụ 2 – Viết một chương trình để sử dụng danh tính và các toán tử thành viên

Các toán tử nhận dạng trong Python  và không . Các nhà khai thác thành viên đang ở trong và không ở trong . Trong tác vụ này, bạn sẽ viết mã trong tệp Operator.py để sử dụng các toán tử nhận dạng và thành viên. Bạn sẽ thực hiện chương trình và xem kết quả đầu ra.

Bước 1

Tệp Operator.py đang mở.

Thêm toán tử nhận dạng ‘là’. Sử dụng mã sau.

#To use the 'is' identity operator

r=a is b

print('The result of the "is" identity operator is:',r)


Toán tử nhận dạng ‘is’ trả về giá trị true nếu các biến trỏ đến cùng một vị trí bộ nhớ. Nếu không, nó sẽ trả về một giá trị sai.

Thêm toán tử nhận dạng ‘là’:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator

a=1000

b=200

c=a+b

print('The sum of a and b is:',c)

#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator

d=a-b

print('The difference between a and b is:',d)

#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator

e=a*b

print('The product of a and b is:',e)

#To perform division using the '/' arithmetic operator

f=a/b

print('The division result of a and b is:',f)

#To perform exponential operation using the '**' arithmetic operator

g=a**b

print('The exponential operation result of a and b is:',g)

#To perform floor operation using the '//' arithmetic operator

h=a//b

print('The floor operation result of a and b is:',h)

#To use the '<' comparison operator

i=a<b

print('Is the value of a less than the value of b?',i)

#To use the '>' comparison operator

j=a>b

print('Is the value of a greater than the value of b?',j)

#To use the '==' comparison operator

k=a==b

print('Are the values of a and b equal?',k)

#To use the '!=' comparison operator

l=a!=b

print('Is the value of a not equal to the value of b?',l)

#To use the '<=' comparison operator

m=a<=b

print('Is the value of a less than or equal to the value of b?',m)

#To use the '>=' comparison operator

n=a>=b

print('Is the value of a greater than or equal to the value of b?',n)

#To use the 'and' logical operator

o=a>b and b<a

print('The result of the "and" logical operator is:',o)

#To use the 'or' logical operator

p=a>b or b>a

print('The result of the "or" logical operator is:',p)

#To use the 'not' logical operator

q=not(a>b)

print('The result of the "not" logical operator is:',q)

#To use the 'is' identity operator

r=a is b

print('The result of the "is" identity operator is:',r)


Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, vị trí bộ nhớ của các biến ‘a’ và ‘b’ được kiểm tra. Chúng không giống nhau. Do đó, kết quả của toán tử ‘is’ là sai. Kết quả được lưu trong biến “r” và được in ra.

Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.9 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã sử ​​dụng toán tử nhận dạng ‘là’ được nhập vào tệp và được lưu.

Bước 2

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.10 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 3

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Kết quả của toán tử nhận dạng ‘is’ là sai.

Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.11 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 4

Tiếp theo, thêm toán tử nhận dạng ‘không phải’. Sử dụng mã sau.

#To use the 'is not' identity operator

s=a is not b

print('The result of the "is not" identity operator is:', s)


Toán tử nhận dạng ‘không phải’ trả về giá trị true nếu các biến không trỏ đến cùng một vị trí bộ nhớ. Nếu không, nó sẽ trả về một giá trị thực.

Thêm toán tử nhận dạng ‘không phải’:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator

a=1000

b=200

c=a+b

print('The sum of a and b is:',c)

#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator

d=a-b

print('The difference between a and b is:',d)

#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator

e=a*b

print('The product of a and b is:',e)

#To perform division using the '/' arithmetic operator

f=a/b

print('The division result of a and b is:',f)

#To perform exponential operation using the '**' arithmetic operator

g=a**b

print('The exponential operation result of a and b is:',g)

#To perform floor operation using the '//' arithmetic operator

h=a//b

print('The floor operation result of a and b is:',h)

#To use the '<' comparison operator

i=a<b

print('Is the value of a less than the value of b?',i)

#To use the '>' comparison operator

j=a>b

print('Is the value of a greater than the value of b?',j)

#To use the '==' comparison operator

k=a==b

print('Are the values of a and b equal?',k)

#To use the '!=' comparison operator

l=a!=b

print('Is the value of a not equal to the value of b?',l)

#To use the '<=' comparison operator

m=a<=b

print('Is the value of a less than or equal to the value of b?',m)

#To use the '>=' comparison operator

n=a>=b

print('Is the value of a greater than or equal to the value of b?',n)

#To use the 'and' logical operator

o=a>b and b<a

print('The result of the "and" logical operator is:',o)

#To use the 'or' logical operator

p=a>b or b>a

print('The result of the "or" logical operator is:',p)

#To use the 'not' logical operator

q=not(a>b)

print('The result of the "not" logical operator is:',q)

#To use the 'is' identity operator

r=a is b

print('The result of the "is" identity operator is:',r)

#To use the 'is not' identity operator

s=a is not b

print('The result of the "is not" identity operator is:', s)


Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, vị trí bộ nhớ của các biến ‘a’ và ‘b’ được kiểm tra. Chúng không giống nhau. Do đó, kết quả của toán tử ‘is not’ là true. Kết quả được lưu trong biến “s” và được in ra.

Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.12 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã để sử dụng toán tử nhận dạng ‘không phải’ được nhập vào tệp và được lưu.

Bước 5

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.13 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 6

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Kết quả của toán tử nhận dạng ‘is not’ là true.

Hình 1.14 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.14 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 7

Tiếp theo, thêm toán tử thành viên ‘in’. Sử dụng mã sau.

#To use the 'in' membership operator

strvar = 'Earth'

t='r'in strvar

print('The result of the "in" membership operator is:',t)


Toán tử thành viên ‘in’ được sử dụng để xác định xem giá trị có tồn tại trong chuỗi hoặc danh sách đã xác định hay không. Nếu giá trị tồn tại, toán tử sẽ trả về giá trị true. Nếu không, nó sẽ trả về một giá trị sai.

Thêm toán tử thành viên ‘trong’:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator

a=1000

b=200

c=a+b

print('The sum of a and b is:',c)

#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator

d=a-b

print('The difference between a and b is:',d)

#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator

e=a*b

print('The product of a and b is:',e)

#To perform division using the '/' arithmetic operator

f=a/b

print('The division result of a and b is:',f)

#To perform exponential operation using the '**' arithmetic operator

g=a**b

print('The exponential operation result of a and b is:',g)

#To perform floor operation using the '//' arithmetic operator

h=a//b

print('The floor operation result of a and b is:',h)

#To use the '<' comparison operator

i=a<b

print('Is the value of a less than the value of b?',i)

#To use the '>' comparison operator

j=a>b

print('Is the value of a greater than the value of b?',j)

#To use the '==' comparison operator

k=a==b

print('Are the values of a and b equal?',k)

#To use the '!=' comparison operator

l=a!=b

print('Is the value of a not equal to the value of b?',l)

#To use the '<=' comparison operator

m=a<=b

print('Is the value of a less than or equal to the value of b?',m)

#To use the '>=' comparison operator

n=a>=b

print('Is the value of a greater than or equal to the value of b?',n)

#To use the 'and' logical operator

o=a>b and b<a

print('The result of the "and" logical operator is:',o)

#To use the 'or' logical operator

p=a>b or b>a

print('The result of the "or" logical operator is:',p)

#To use the 'not' logical operator

q=not(a>b)

print('The result of the "not" logical operator is:',q)

#To use the 'is' identity operator

r=a is b

print('The result of the "is" identity operator is:',r)

#To use the 'is not' identity operator

s=a is not b

print('The result of the "is not" identity operator is:', s)

#To use the 'in' membership operator

strvar = 'Earth'

t='r'in strvar

print('The result of the "in" membership operator is:',t)


Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, một biến chuỗi strvar được khai báo với một giá trị. Toán tử thành viên ‘in’ được sử dụng để xác định xem bảng chữ cái ‘r’ có tồn tại trong chuỗi hay không. Nếu bảng chữ cái tồn tại, toán tử trả về một giá trị true. Nếu bảng chữ cái không tồn tại trong biến strvar, toán tử sẽ trả về một giá trị sai. Giá trị trả về được lưu trong biến “t” và được in bằng hàm in.

Hình 1.15 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.15 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã để sử dụng toán tử thành viên ‘in’ được nhập vào tệp và được lưu.

Bước 8

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.16 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.16 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 9

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Kết quả của toán tử thành viên ‘in’ là đúng vì bảng chữ cái ‘r’ tồn tại trong chuỗi ‘Earth’.

Hình 1.17 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.17 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 10

Tiếp theo, thêm toán tử thành viên ‘không tham gia’. Sử dụng mã sau.

#To use the 'not in' membership operator

u='b' not in strvar

print('The result of the "not in" membership operator is:', u)


Toán tử thành viên ‘không có trong’ được sử dụng để xác định xem giá trị không tồn tại trong chuỗi hoặc danh sách đã xác định hay không. Nếu giá trị không tồn tại, toán tử sẽ trả về một giá trị true. Nếu không, nó sẽ trả về một giá trị sai.

Thêm toán tử thành viên ‘không tham gia’:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator

a=1000

b=200

c=a+b

print('The sum of a and b is:',c)

#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator

d=a-b

print('The difference between a and b is:',d)

#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator

e=a*b

print('The product of a and b is:',e)

#To perform division using the '/' arithmetic operator

f=a/b

print('The division result of a and b is:',f)

#To perform exponential operation using the '**' arithmetic operator

g=a**b

print('The exponential operation result of a and b is:',g)

#To perform floor operation using the '//' arithmetic operator

h=a//b

print('The floor operation result of a and b is:',h)

#To use the '<' comparison operator

i=a<b

print('Is the value of a less than the value of b?',i)

#To use the '>' comparison operator

j=a>b

print('Is the value of a greater than the value of b?',j)

#To use the '==' comparison operator

k=a==b

print('Are the values of a and b equal?',k)

#To use the '!=' comparison operator

l=a!=b

print('Is the value of a not equal to the value of b?',l)

#To use the '<=' comparison operator

m=a<=b

print('Is the value of a less than or equal to the value of b?',m)

#To use the '>=' comparison operator

n=a>=b

print('Is the value of a greater than or equal to the value of b?',n)

#To use the 'and' logical operator

o=a>b and b<a

print('The result of the "and" logical operator is:',o)

#To use the 'or' logical operator

p=a>b or b>a

print('The result of the "or" logical operator is:',p)

#To use the 'not' logical operator

q=not(a>b)

print('The result of the "not" logical operator is:',q)

#To use the 'is' identity operator

r=a is b

print('The result of the "is" identity operator is:',r)

#To use the 'is not' identity operator

s=a is not b

print('The result of the "is not" identity operator is:', s)

#To use the 'in' membership operator

strvar = 'Earth'

t='r'in strvar

print('The result of the "in" membership operator is:',t)

#To use the 'not in' membership operator

u='b' not in strvar

print('The result of the "not in" membership operator is:', u)


Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, toán tử thành viên ‘not in’ được sử dụng để xác định xem bảng chữ cái ‘r’ có tồn tại trong chuỗi hay không. Nếu bảng chữ cái không tồn tại, toán tử trả về một giá trị thực. Nếu bảng chữ cái tồn tại trong biến strvar, toán tử sẽ trả về một giá trị sai. Giá trị trả về được lưu trong biến “u” và được in bằng hàm print.

Hình 1.18 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.18 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã để sử dụng toán tử thành viên ‘not in’ được nhập vào tệp và được lưu.

Bước 11

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.19 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.19 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 12

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Kết quả của toán tử thành viên ‘not in’ là đúng vì bảng chữ cái ‘b’ không tồn tại trong chuỗi ‘Earth’.

Hình 1.20 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.20 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Nhiệm vụ 3 – Viết chương trình xác định mức độ ưu tiên của toán tử

Bảng sau liệt kê thứ tự ưu tiên của toán tử theo sau là Python:

Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nếu các toán tử có cùng mức ưu tiên, trình thông dịch sẽ đánh giá biểu thức dựa trên quy tắc kết hợp. Nói chung, các toán tử có sự kết hợp từ trái sang phải. Ví dụ, các toán tử số học như nhân, chia, chia tầng và mô đun có cùng mức ưu tiên.

Do đó, nếu một biểu thức liên quan đến tất cả các toán tử này, trình thông dịch sẽ đánh giá biểu thức từ trái sang phải. Nói cách khác, toán tử đầu tiên từ phía bên trái sẽ được đánh giá, tiếp theo là toán tử tiếp theo, v.v.

Trong tác vụ này, bạn sẽ viết mã trong tệp Operator.py để xác định mức độ ưu tiên của toán tử. Bạn sẽ thực hiện chương trình và xem kết quả đầu ra.

Bước 1

Tệp Operator.py đang mở.

Thêm biểu thức toán học. Sử dụng mã sau.

#To determine operator precedence between multiplication and addition

num=10

r=a+b*num

print('The result of the expression involving multiplication and addition is:',r)


Thêm biểu thức toán học:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator

a=1000

b=200

c=a+b

print('The sum of a and b is:',c)

#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator

d=a-b

print('The difference between a and b is:',d)

#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator

e=a*b

print('The product of a and b is:',e)

#To perform division using the '/' arithmetic operator

f=a/b

print('The division result of a and b is:',f)

#To perform exponential operation using the '**' arithmetic operator

g=a**b

print('The exponential operation result of a and b is:',g)

#To perform floor operation using the '//' arithmetic operator

h=a//b

print('The floor operation result of a and b is:',h)

#To use the '<' comparison operator

i=a<b

print('Is the value of a less than the value of b?',i)

#To use the '>' comparison operator

j=a>b

print('Is the value of a greater than the value of b?',j)

#To use the '==' comparison operator

k=a==b

print('Are the values of a and b equal?',k)

#To use the '!=' comparison operator

l=a!=b

print('Is the value of a not equal to the value of b?',l)

#To use the '<=' comparison operator

m=a<=b

print('Is the value of a less than or equal to the value of b?',m)

#To use the '>=' comparison operator

n=a>=b

print('Is the value of a greater than or equal to the value of b?',n)

#To use the 'and' logical operator

o=a>b and b<a

print('The result of the "and" logical operator is:',o)

#To use the 'or' logical operator

p=a>b or b>a

print('The result of the "or" logical operator is:',p)

#To use the 'not' logical operator

q=not(a>b)

print('The result of the "not" logical operator is:',q)

#To use the 'is' identity operator

r=a is b

print('The result of the "is" identity operator is:',r)

#To use the 'is not' identity operator

s=a is not b

print('The result of the "is not" identity operator is:', s)

#To use the 'in' membership operator

strvar = 'Earth'

t='r'in strvar

print('The result of the "in" membership operator is:',t)

#To use the 'not in' membership operator

u='b' not in strvar

print('The result of the "not in" membership operator is:', u)

#To determine operator precedence between multiplication and addition

num=10

r=a+b*num

print('The result of the expression involving multiplication and addition is:',r)


Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, một biến số nguyên num được khai báo với một giá trị. Phép toán nhân được đánh giá đầu tiên sau đó là phép cộng. Điều này là do phép nhân có mức độ ưu tiên cao hơn phép cộng. Kết quả của biểu thức được lưu trong biến “r” và được in bằng hàm print.

Hình 1.21 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.21 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã xác định mức độ ưu tiên của toán tử giữa phép nhân và phép cộng được nhập vào tệp và lưu.

Bước 2

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.22 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.22 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 3

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Trình thông dịch đánh giá biểu thức theo thứ tự sau:

 • Phép nhân được thực hiện đầu tiên. Giá trị của ‘b’ là 200. Giá trị của num là 10. Do đó, kết quả của phép nhân là 200 * 10 = 2000.
 • Việc bổ sung được thực hiện. Giá trị của ‘a’ là 1000. Do đó, kết quả của phép cộng là 1000 + 2000 = 3000.
 • Kết quả của biểu thức là 3000.
Hình 1.23 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.23 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 4

Tiếp theo, thêm dấu ngoặc vào biểu thức toán học. Sử dụng mã sau.

#To determine operator precedence using parentheses in an expression

s=(a+b)*num

print('The result of the expression using parentheses is:',s)


Thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức toán học:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator

a=1000

b=200

c=a+b

print('The sum of a and b is:',c)

#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator

d=a-b

print('The difference between a and b is:',d)

#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator

e=a*b

print('The product of a and b is:',e)

#To perform division using the '/' arithmetic operator

f=a/b

print('The division result of a and b is:',f)

#To perform exponential operation using the '**' arithmetic operator

g=a**b

print('The exponential operation result of a and b is:',g)

#To perform floor operation using the '//' arithmetic operator

h=a//b

print('The floor operation result of a and b is:',h)

#To use the '<' comparison operator

i=a<b

print('Is the value of a less than the value of b?',i)

#To use the '>' comparison operator

j=a>b

print('Is the value of a greater than the value of b?',j)

#To use the '==' comparison operator

k=a==b

print('Are the values of a and b equal?',k)

#To use the '!=' comparison operator

l=a!=b

print('Is the value of a not equal to the value of b?',l)

#To use the '<=' comparison operator

m=a<=b

print('Is the value of a less than or equal to the value of b?',m)

#To use the '>=' comparison operator

n=a>=b

print('Is the value of a greater than or equal to the value of b?',n)

#To use the 'and' logical operator

o=a>b and b<a

print('The result of the "and" logical operator is:',o)

#To use the 'or' logical operator

p=a>b or b>a

print('The result of the "or" logical operator is:',p)

#To use the 'not' logical operator

q=not(a>b)

print('The result of the "not" logical operator is:',q)

#To use the 'is' identity operator

r=a is b

print('The result of the "is" identity operator is:',r)

#To use the 'is not' identity operator

s=a is not b

print('The result of the "is not" identity operator is:', s)

#To use the 'in' membership operator

strvar = 'Earth'

t='r'in strvar

print('The result of the "in" membership operator is:',t)

#To use the 'not in' membership operator

u='b' not in strvar

print('The result of the "not in" membership operator is:', u)

#To determine operator precedence between multiplication and addition

num=10

r=a+b*num

print('The result of the expression involving multiplication and addition is:',r)

#To determine operator precedence using parentheses in an expression

s=(a+b)*num

print('The result of the expression using parentheses is:',s)


Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, phép cộng được đánh giá đầu tiên sau đó là phép nhân. Điều này là do phép cộng được bao gồm trong dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc đơn có mức độ ưu tiên cao nhất. Kết quả của biểu thức được lưu trong biến “s” và được in bằng hàm print.

Hình 1.24 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.24 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã để xác định mức độ ưu tiên của toán tử bằng cách sử dụng dấu ngoặc đơn trong một biểu thức được nhập vào tệp và được lưu.

Bước 5

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.25 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.25 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 6

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Trình thông dịch đánh giá biểu thức theo thứ tự sau:

 • Việc bổ sung được thực hiện đầu tiên. Giá trị của ‘a’ là 1000. Giá trị của ‘b’ là 200. Kết quả của phép cộng là 1000 + 200 = 1200.
 • Phép nhân được thực hiện và kết quả là 1200 * 10 = 12000.
 • Kết quả của biểu thức là 12000.
Hình 1.26 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.26 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Bước 7

Tiếp theo, để xác định quy tắc kết hợp khi các toán tử có cùng mức ưu tiên được sử dụng trong một biểu thức, hãy thêm biểu thức toán học. Sử dụng mã sau.

#To determine the rule of associativity when operators with the same precedence level are used in an expression

t=(a+b)-num

print('The result of the expression using the rule of associativity is:',t)


Thêm biểu thức toán học:

#To perform addition using the '+' arithmetic operator

a=1000

b=200

c=a+b

print('The sum of a and b is:',c)

#To perform subtraction using the '-' arithmetic operator

d=a-b

print('The difference between a and b is:',d)

#To perform multiplication using the '*' arithmetic operator

e=a*b

print('The product of a and b is:',e)

#To perform division using the '/' arithmetic operator

f=a/b

print('The division result of a and b is:',f)

#To perform exponential operation using the '**' arithmetic operator

g=a**b

print('The exponential operation result of a and b is:',g)

#To perform floor operation using the '//' arithmetic operator

h=a//b

print('The floor operation result of a and b is:',h)

#To use the '<' comparison operator

i=a<b

print('Is the value of a less than the value of b?',i)

#To use the '>' comparison operator

j=a>b

print('Is the value of a greater than the value of b?',j)

#To use the '==' comparison operator

k=a==b

print('Are the values of a and b equal?',k)

#To use the '!=' comparison operator

l=a!=b

print('Is the value of a not equal to the value of b?',l)

#To use the '<=' comparison operator

m=a<=b

print('Is the value of a less than or equal to the value of b?',m)

#To use the '>=' comparison operator

n=a>=b

print('Is the value of a greater than or equal to the value of b?',n)

#To use the 'and' logical operator

o=a>b and b<a

print('The result of the "and" logical operator is:',o)

#To use the 'or' logical operator

p=a>b or b>a

print('The result of the "or" logical operator is:',p)

#To use the 'not' logical operator

q=not(a>b)

print('The result of the "not" logical operator is:',q)

#To use the 'is' identity operator

r=a is b

print('The result of the "is" identity operator is:',r)

#To use the 'is not' identity operator

s=a is not b

print('The result of the "is not" identity operator is:', s)

#To use the 'in' membership operator

strvar = 'Earth'

t='r'in strvar

print('The result of the "in" membership operator is:',t)

#To use the 'not in' membership operator

u='b' not in strvar

print('The result of the "not in" membership operator is:', u)

#To determine operator precedence between multiplication and addition

num=10

r=a+b*num

print('The result of the expression involving multiplication and addition is:',r)

#To determine operator precedence using parentheses in an expression

s=(a+b)*num

print('The result of the expression using parentheses is:',s)

#To determine the rule of associativity when operators with the same precedence level are used in an expression

t=(a+b)-num

print('The result of the expression using the rule of associativity is:',t)


Để lưu mã, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S .

Trong mã, cả phép cộng và phép trừ đều có cùng mức độ ưu tiên trong biểu thức. Theo quy tắc kết hợp, thông dịch viên sẽ đánh giá toán tử đầu tiên từ bên trái. Do đó, phép cộng được đánh giá đầu tiên, sau đó là phép trừ. Kết quả của biểu thức được lưu trong biến “t” và được in bằng hàm print.

Hình 1.27 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.27 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Mã sử ​​dụng quy tắc kết hợp được nhập vào tệp và được lưu.

Bước 8

Để chạy chương trình hoặc tập lệnh, hãy bấm Chạy> Chạy Mô-đun hoặc nhấn F5 .

Hình 1.28 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.28 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Các tùy chọn Run> Run Module được chọn để chạy chương trình.

Bước 9

Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell .

Trình thông dịch đánh giá biểu thức theo thứ tự sau:

 • Việc bổ sung được thực hiện đầu tiên. Giá trị của ‘a’ là 1000. Giá trị của ‘b’ là 200. Kết quả của phép cộng là 1000 + 200 = 1200.
 • Phép trừ được thực hiện và kết quả là 1200-10 = 1190.
 • Kết quả của biểu thức là 1190.

Lưu ý: Bạn có thể lưu tệp Operator.py trên hệ thống của mình. Để biết thêm thông tin về cách lưu tệp trên hệ thống cục bộ, vui lòng truy cập trang Trợ giúp và Hỗ trợ của chúng tôi.

Hình 1.29 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10
Hình 1.29 Ảnh chụp màn hình thiết bị PLABWIN10: Chương trình được thực thi và đầu ra được hiển thị trong cửa sổ Python 3.6.4 Shell.

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: