Hôm nay có một bạn training manager ở trung tâm khá to Hà Nội hỏi danh sách tool của CEH và ECSA nêm mình tổng hợp sưu tầm lại để anh em xem luôn. Qua đây cũng thông tin thêm là :

ECSA v10 sẽ đươc thay thế bằng CPENT

CEH v11 sẽ được nâng cấp lên CEH v11 đối với các học viên tham gia từ tháng 7 / 2022. Tham gia khóa học CEH v11 Online tạo CEH VIETNAM sẽ có 30 ngày lab online trên thao trường mạng CyberQ chính hãng, hầu như không có trung tâm nào ở VN cung cấp mô hình lab này. Bên canh6 đó sẽ có hệ thống local clone lab của CyberQ để các bạn thực hành tại chổ rất dễ dàng, nhưng những ai mới vào thì hệ thống CyberQ là một đòn bẫy giá trị, rất tuyệt vời.

Thông báo Khai Giảng https://cehvietnam.com/2021/03/22/thong-bao-khai-giang-cac-khoa-hoc-bao-mat-thong-tin-truc-tuyen/

# ECSA v10 CEH v11 CPENT LPT Tool List

VULNERABILITY RESEARCH SITES
•  CodeRed Center  www.eccouncil.org
•  Exploit Database  www.exploit-db.com
•  HackerStorm  hackerstorm.co.uk
•  Help Net Security  www.net-security.org
•  MSVR  http://technet.microsoft.com
•  National Vulnerability Database  http://nvd.nist.gov
•  SC Media  www.scmagazine.com
•  Secunia  www.secunia.com
•  SecuriTeam  www.securiteam.com
•  SecurityFocus  www.securityfocus.com
•  Security Magazine  www.securitymagazine.com
•  SecurityTracker  www.securitytracker.com
FOOTPRINTING TOOLS
People Search Tools
•  411  www.411.com
•  AnyWho  www.anywho.com
•  Intelius  www.intelius.com
•  PeekYou  www.peekyou.com
•  People Search Now  www.peoplesearchnow.com
•  Veromi  www.veromi.net
•  ZabaSearch  www.zabasearch.com
•  ZoomInfo  http://zoominfo.com
Competitive Intelligence
•  Euromonitor  www.euromonitor.com
•  Experian  www.experian.com
•  MarketWatch  www.marketwatch.com
•  The Search Monitor  www.thesearchmonitor.com
•  SEC Info  www.secinfo.com
•  Wall Street Transcript  www.twst.com
Tracking Online Reputation
•  Alexa  www.alexa.com
•  BrandsEye  www.brandseye.com
•  Rankur  https://rankur.com
•  ReputationDefender  www.reputation.com
•  Social Mention  www.socialmention.com
Website Research/Web Updates Tools
•  Archive  www.archive.org
•  ChangeDetection  www.changedetection.com
•  Check4Change  http://addons.mozilla.com
•  InfoMinder  www.infominder.com
•  iWebTool  www.iwebtool.com
•  Netcraft  http://news.netcraft.com
•  Websnitcher  http://websnitcher.com
DNS and Whois Tools
•  Active Whois  www.johnru.com
•  ARIN  http://whois.arin.net/ui/
•  Better Whois  www.betterwhois.com
•  DNS-Digger  http://dnsdigger.com
•  DNSstuff  www.dnsstuff.com
•  Domain Dossier  http://centralops.net
•  DomainTools  www.domaintools.com
•  Mobile DNS Sniffer  www.dnssniffer.com
•  Network Solutions  www.networksolutions.com
•  Nslookup  
•  SmartWhois  www.tamos.com/download/main/
•  SpyFu  www.spyfu.com
•  UltraTools Mobile  www.ultratools.com
Geo-Location Tools
•  Bing Maps  bing.com/maps
•  GeoIP2  www.maxmind.com
•  GeoIP Lookup  www.ultratools.com
•  Google Maps  maps.google.com
•  IPLocation  iplocation.net
•  IP Location Finder  tools.keycdn.com
•  WikiMapia  www.wikimapia.org
•  Yahoo! Maps  https://maps.yahoo.com/b/
Traceroute Tools and Links
•  Path Analyzer Pro  www.pathanalyzer.com
•  PingPlotter  https://www.pingplotter.com
•  Visual IP Trace  www.visualiptrace.com
•  VisualRoute Trace  www.visualware.com
Website Mirroring Tools and Sites
•  BlackWidow  http://softbytelabs.com
•  Hooeey Webprint  www.hooeeywebprint.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/
•  HTTrack  www.httrack.com
•  NCollector Studio  www.calluna-software.com
•  Reamweaver  http://reamweaver.com
•  Teleport Pro  www.tenmax.com/teleport/pro/home.htm
•  Wget  www.gnu.org
Operating System Help
•  Censys  https://censys.io
•  Netcraft  http://netcraft.com
•  Shodan  www.shodan.io
Metadata Extraction
•  Buzzstream  tools.buzzstream.com
•  ExifTool  http://owl.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
•  ExtractMeta  www.extractmetadata.com
•  FOCA  www.elevenpaths.com
E-mail Tracking
•  ContactMonkey  https://contactmonkey.com
•  DidTheyReadIt  www.didtheyreadit.com
•  eMailTrackerPro  www.emailtrackerpro.com
•  GetNotify  www.getnotify.com
•  PoliteMail  www.politemail.com
•  ReadNotify  www.readnotify.com
•  Zendio  www.zendio.com
Google Hacking
•  Google Hack Honeypot  http://ghh.sourceforge.net
•  Google Hacking Database  www.hackersforcharity.org/ghdb/
•  Google Hacking Master List  http://it.toolbox.com/blogs/managing-infosec/google-hacking-master-list-28302
•  Google Hacks  http://code.google.com/p/googlehacks/
•  Gooscan  www.darknet.org.uk
•  Metagoofil  www.edge-security.com
SCANNING AND ENUMERATION TOOLS
Ping Sweep
•  Angry IP Scanner  www.angryip.org
•  Colasoft Ping  http://colasoft.com
•  Friendly Pinger  www.kilievich.com
•  MegaPing  www.magnetosoft.com
•  Nmap  http://nmap.org
•  Ping Scanner Pro  www.digilextechnologies.com
•  Pinkie  www.ipuptime.net
•  SolarWinds  www.solarwinds.com
•  Ultra Ping Pro  (Multiple download sites)
Scanning Tools
•  CurrPorts  www.nirsoft.net
•  Fing (mobile)  https://www.fing.io/
•  Hping  www.hping.org
•  Infiltrator  www.infiltration-systems.com
•  IPEye  http://ntsecurity.nu
•  IP Network Scanner (mobile)  http://10base-t.com
•  IP Tools  www.ks-soft.net
•  LAN Surveyor  www.solarwinds.com
•  MegaPing  www.magnetosoft.com
•  Netcat  http://netcat.sourceforge.net
•  NetScanTools Pro  www.netscantools.com
•  Network Discovery (mobile)  http://rorist.github.io
•  Nmap (Zenmap)  http://nmap.org/
•  NScan  http://nscan.hypermart.net/
•  Pamn IP Scanner (mobile)  http://pips.wjholden.com
•  PortDroid (mobile)  www.stealthcopter.com
•  PRTG Net Monitor  www.paessler.com
•  SuperScan  www.mcafee.com/us/downloads/free-tools/superscan.aspx
•  THC-Amap  www.thc.org
•  Umit Network Scanner (mobile)  www.umitproject.org
Banner Grabbing
•  ID Serve  www.grc.com
•  Netcraft  http://netcraft.com
•  Telnet
•  Xprobe  https://sourceforge.net/projects/xprobe/
Vulnerability Scanning
•  Acunetix  www.acunetix.com
•  Core Impact  www.coresecurity.com
•  GFI LanGuard  www.gfi.com
•  MBSA  http://technet.microsoft.com
•  Nessus  www.tenable.com
•  Nikto  http://cirt.net/nikto2
•  OpenVAS  www.openvas.org
•  Qualys FreeScan  www.qualys.com
•  Retina  http://eeye.com
•  Retina for Mobile  www.beyondtrust.com
•  SAINT  http://saintcorporation.com
•  SecurityMetrics (mobile)  www.securitymetrics.com
•  WebInspect  https://software.microfocus.com/en-us/products/webinspect-dynamic-analysis-dast/overview
•  Wikto  www.sensepost.com
Network Mapping
•  HP Network Node Manager  www8.hp.com
•  IPsonar  www.lumeta.com
•  LANState  www.10-strike.com
•  NetMapper  www.opnet.com
•  NetMaster (mobile)  www.nutecapps.com
•  Network SAK (mobile)  http://foobang.weebly.com
•  Network Topology Mapper  www.solarwinds.com
•  Network View  www.networkview.com
•  OpManager  www.manageengine.com
•  Scany (mobile)  http://happymagenta.com
Proxy, Anonymizer, and Tunneling
•  Anonymizer  http://anonymizer.com
•  Anonymouse  http://anonymouse.org/
•  Bitvise  www.bitvise.com
•  CyberGhost VPN  www.cyberghostvpn.com
•  G-Zapper  www.dummysoftware.com
•  HTTP Tunnel  www.http-tunnel.com
•  NetShade (mobile)  www.raynersw.com
•  Proxifier  www.proxifier.com
•  Proxy Browser for Android (mobile)  https://play.google.com
•  ProxyChains  http://proxychains.sourceforge.net/
•  ProxyDroid (mobile)  https://github.com
•  Proxy Switcher  www.proxyswitcher.com
•  Proxy Workbench  proxyworkbench.com
•  Psiphon  http://psiphon.ca
•  Super Network Tunnel  www.networktunnel.net
•  Tor  https://www.torproject.org/
Enumeration
•  Hyena  www.systemtools.com
•  IP Network Browser  www.solarwinds.com
•  LDAP Admin  www.ldapsoft.com
•  Ldp.exe  www.microsoft.com
•  LEX  www.ldapexplorer.com
•  NetBIOS Enumerator  http://nbtenum.sourceforge.net
•  Nsauditor  www.nsauditor.com
•  P0f  http://lcamtuf.coredump.cx/p0f.shtml
•  PSTools  http://technet.microsoft.com
•  User2Sid/Sid2User  http://windowsecurity.com
•  WinFingerprint  www.winfingerprint.com
•  Xprobe  www.sys-security.com/index.php?page=xprobe
SNMP Enumeration
•  OpUtils  www.manageengine.com
•  SNMP Informant  www.snmp-informant.com
•  SNMP Scanner  www.secure-bytes.com
•  SNMPUtil  www.wtcs.org
•  SolarWinds  www.solarwinds.com
LDAP Enumeration
•  Active Directory Explorer  http://technet.microsoft.com
•  JXplorer  www.jxplorer.org
•  LDAP Search  http://securityxploded.com
•  LEX  www.ldapexplorer.com
•  Softerra  www.ldapadministrator.com
NTP Enumeration
•  Atom Sync  www.atomsync.com
•  LAN Time Analyzer  www.bytefusion.com
•  NTP Server Scanner  www.bytefusion.com
•  NTP Time Server Monitor  www.meinbergglobal.com
Registry Tools
•  Active Registry Monitor  www.devicelock.com
•  All-seeing-Eye  www.fortego.com
•  Comodo Cloud Scanner  www.comodo.com
•  Power Tools  www.macecraft.com
•  Reg Organizer  www.chemtable.com
•  RegScanner  www.nirsoft.net
Windows Service Monitoring Tools
•  Nagios  www.nagios.com
•  Process Hacker  http://processhacker.sourceforge.net
•  SMART  www.thewindowsclub.com
•  SrvMan  http://tools.sysprogs.org
File/Folder Integrity Checkers
•  ACSV  www.irnis.net
•  FastSum  www.fastsum.com
•  FileVerifier  www.programmingunlimited.net
•  OSSEC  https://ossec.github.io/
•  Verisys  www.ionx.co.uk
•  WinMD5  www.blisstonia.com
SYSTEM HACKING TOOLS
Default Password Search Links
•  securityoverride.org
•  www.routerpasswords.com
•  w3dt.net
•  cirt.net
•  default-password.info
•  defaultpassword.us
•  www.passwordsdatabase.com
Password Hacking Tools
•  Aircrack  www.aircrack-ng.org/
•  Brutus  www.hoobie.net/brutus/
•  Cain  www.oxid.it
•  CloudCracker  www.cloudcracker.com
•  ElcomSoft  www.elcomsoft.com/
•  FlexiSpy (mobile)  www.flexispy.com
•  John the Ripper  www.openwall.com
•  LastBit  http://lastbit.com/
•  LCP  www.lcpsoft.com
•  KerbCrack  http://ntsecurity.nu
•  Ophcrack  http://ophcrack.sourceforge.net
•  Rainbow crack  www.antsight.com/zsl/rainbowcrack/
•  THC-Hydra  www.thc.org/thc-hydra/
•  Windows Password Recovery  www.windowspasswordsrecovery.com
DoS/DDos
•  AnDOSid  http://andosid.android.informer.com
•  BanglaDos  http://sourceforge.net
•  Dereil/HOIC  http://sourceforge.net
•  DoS HTTP  http://socketsoft.net
•  HULK  www.sectorix.com
•  LOIC  http://sourceforge.net
•  Tor’s Hammer  http://packetstormsecurity.com
Sniffing
•  Ace  www.effetech.com
•  Ettercap  www.ettercap-project.org/ettercap/#
•  KerbSniff  http://ntsecurity.nu
•  Wireshark  www.wireshark.org/
Keyloggers and Screen Capture
•  Actual Keylogger  www.actualkeylogger.com
•  Actual Spy  www.actualspy.com
•  All In One Keylogger  www.relytec.com
•  Amac  www.amackeylogger.com
•  Desktop Spy  www.spyarsenal.com
•  Ghost  www.keylogger.net
•  Handy Keylogger  www.handy-keylogger.com
•  Hidden Recorder  www.oleansoft.com
•  IcyScreen  www.16software.com
•  KeyProwler  www.keyprowler.com
•  Ultimate Keylogger  www.ultimatekeylogger.com
•  USB Grabber  http://digitaldream.persiangig.com
Privilege Escalation
•  Password Recovery  www.windowspasswordrecovery.com
•  Password Recovery Boot Disk  www.rixler.com
•  Password Reset  www.reset-windows-password.net
•  System Recovery  www.elcomsoft.com
Executing Applications
•  Dameware  www.dameware.com
•  PDQ Deploy  www.adminarsenal.com
•  RemoteExec  www.isdecisions.com
Spyware
•  Activity Monitor  www.softactivity.com
•  Desktop Spy  www.spyarsenal.com
•  eBlaster  www.spectorsoft.com
•  EmailObserver  www.softsecurity.com
•  Kahlown Screen Spy  www.lesoftrejion.com
•  LANVisor  www.lanvisor.com
•  NetVisor  www.netvizor.net
•  OsMonitor  www.os-monitor.com
•  Power Spy  www.ematrixsoft.com
•  Remote Desktop Spy  www.global-spy-software.com
•  Spector Pro  www.spectorsoft.com
•  SpyTech  www.spytech-web.com
•  SSPro  www.tucows.com/preview/403921
•  USB spy  www.everstrike.com
Mobile Spyware
•  Easy GPS  www.easygps.com
•  GPS TrackMaker Professional  www.trackmaker.com
•  John the Ripper  www.openwall.com
•  Mobile Spy  www.mobile-spy.com
•  MobiStealth Cell Phone Spy  www.mobistealth.com
•  Modem Spy  www.modemspy.com
•  mSpy  www.mspy.com
•  Spy Phone Gold  https://spyera.com
•  Trackstick  www.trackstick.com
Covering Tracks
•  Auditpol  www.microsoft.com
•  CCleaner  www.piriform.com
•  ELSave  www.ibt.ku.dk
•  EraserPro  www.acesoft.net
•  Evidence Eliminator  www.evidence-eliminator.com
•  MRU-Blaster  www.brightfort.com
•  WindowWasher  www.webroot.com
•  WinZapper  www.ntsecurity.nu
Packet Crafting/Spoofing
•  Hping2  www.hping.org/
•  Komodia  www.komodia.com
•  NetscanTools Pro  www.netscantools.com
•  Ostinato  https//ostinato.org
•  Packet generator  http://sourceforge.net
•  PackEth  http://sourceforge.net
•  WireEdit  wireedit.com
Session Hijacking
•  Burp Suite  http://portswigger.net
•  Ettercap  http://ettercap.sourceforge.net
•  Firesheep  http://codebutler.github.com/firesheep
•  Hamster/Ferret  http://erratasec.blogspot.com/2009/03/hamster-20-and-ferret-20.html
•  Hunt  http://packetstormsecurity.com
•  Paros Proxy  www.parosproxy.org
Clearing Tracks
•  BleachBit  http://bleachbit.sourceforge.net
•  CCleaner  www.piriform.org
•  MRU-Blaster  www.brightfort.com
•  Window Washer  www.eusing.com
•  Wipe  http://privacyroot.com
CRYPTOGRAPHY AND ENCRYPTION
Encryption Tools
•  AxCrypt  www.axantum.com/axcrypt/
•  BitLocker  http://microsoft.com
•  DriveCrypt  www.securstar.com
•  GNU Privacy Guard  https://www.gnupg.org/
•  VeraCrypt  https://veracrypt.codeplex.com/
Hash Tools
•  HashCalc  http://nirsoft.net
•  McAfee Hash Calculator  www.mcafee.com/us/downloads/free-tools/hash-calculator.aspx
•  MD5 Hash  www.digitalvolcano.co.uk/content/md5-hash
•  Quick Hash  http://sourceforge.net/projects/quickhash/
Steganography
•  AudioStega  www.mathworks.com
•  DeepSound  http://jpinsoft.net
•  EzStego  www.stego.com
•  gifShuffle  www.darkside.com.au
•  ImageHide  www.dancemammal.com
•  Invisible Secrets  www.invisiblesecrets.com/
•  JPHIDE  http://nixbit.com
•  Masker  www.softpuls.com
•  Merge Streams  www.ntkernel.com
•  MP3Stegz  http://sourceforge.net
•  OfficeXML  www.irongeek.com
•  OmniHidePro  http://omnihide.com
•  OpenStego  http://openstego.sourceforge.net/
•  OurSecret  www.securekit.net
•  QuickStego  www.quickcrypto.com
•  SpamMimic  www.spammimic.com
•  Spy Pix (mobile)  www.juicybitssoftware.com
•  Stegais (mobile)  http://stegais.com
•  StegHide  http://steghide.sourceforge.net
•  Stego Master (mobile)  https://play.google.com
•  StegParty  www.fasterlight.com
•  S Tools  http://spychecker.com
•  wbStego  http://wbstego.wbailer.com/
•  XPTools  www.xptools.net
Stego Detection
•  Gargoyle Investigator (stego detection)  www.wetstonetech.com
•  StegAlyzerSS  www.sarc-wv.com
•  StegDetect  https://github.com/abeluck/stegdetect
•  StegSpy  www.spy-hunter.com
Cryptanalysis
•  Cryptanalysis  http://cryptanalysisto.sourceforge.net
•  Cryptobench  http://addario.org
•  EverCrack  http://evercrack.sourceforge.net
SNIFFING
Packet Capture
•  CACE  www.cacetech.com
•  Capsa  www.colasoft.com
•  dsniff  http://monkey.org
•  EtherApe  http://etherape.sourceforge.net
•  NetWitness  www.netwitness.com
•  OmniPeek  www.wildpackets.com
•  tcpdump  http://tcpdump.org
•  Windump  www.winpcap.org
•  Wireshark  http://wireshark.org
Wireless
•  Kismet  www.kismetwireless.net
•  NetStumbler  www.netstumbler.com/downloads/
MAC Flooding/Spoofing
•  Macof  https://monkey.org
•  SMAC  www.klcconsulting.net
ARP Poisoning
•  Cain  www.oxid.it
•  UfaSoft  http://ufasoft.com
•  WinARP Attacker  www.xfocus.net
WIRELESS
Discovery
•  inSSIDer  www.metageek.net
•  iStumbler  www.istumbler.net
•  Kismet  www.kismetwireless.net
•  NetStumbler  www.netstumbler.com/downloads/
•  NetSurveyor  www.performancewifi.net
•  Vistumbler  www.vistumbler.net
•  WirelessMon  www.passmark.com
Attack and Analysis
•  Aircrack  www.Aircrack-ng.org
•  AirMagnet WiFi Analyzer  http://airmagnet.com
•  Airodump  http://Wirelessdefence.org/Contents/Aircrack_airodump.htm
•  AirPcap  www.cacetech.com
•  AirSnort  http://airsnort.shmoo.com/
•  MadWifi  http://madwifi-project.org
•  WiGLE  http://wigle.net
Packet Sniffing
•  Capsa  www.colasoft.com
•  CommView  www.tamos.com
•  Cascade Pilot  www.riverbed.com
•  Omnipeek  www.wildpackets.com
WEP/WPA Cracking
•  Aircrack  www.aircrack-ng.org/
•  coWPAtty  www.wirelessdefence.org
•  KisMAC  http://kismac-ng.org/
•  WepAttack  www.wepattack.sourceforge.net
•  WepCrack  www.wepcrack.sourceforge.net
•  Wireless Security Auditor  www.elcomsoft.com
Bluetooth
•  BH Bluejack  http://croozeus.com
•  BlueScanner  www.arubanetworks.com
•  Bluesnarfer  www.airdemon.net
•  BT Audit  http://trifinite.org
•  BTBrowser  http://wireless.klings.org
•  BTScanner  www.pentest.co.uk
•  CIHwBT  http://sourceforge.net
•  Phonesnoop  www.blackberryrc.com
MOBILE AND IOT
Mobile Attacks
•  Backtrack Simulator  https://play.google.com
•  Bluediving  http://bluediving.sourceforge.net
•  BlueScanner  http://sourceforge.net
•  BT Browser  www.bluejackingtools.com
•  Super BlueTooth Hack  www.brothersoft.com
•  WiHack  https://wihack.com
Mobile Application Testing
•  BlueBorne Scanner  www.armis.com
•  Eternal Blue Scanner  ebvscanner.firebaseapp.com
•  Hackode  www.ravikumarpubey.com
•  Shellshock  www.zimperium.com
•  threatScan  https://free.kaspersky.com
•  X-Ray  https://duo.com/labs
Mobile Scanning
•  cSploit  www.csploit.org
•  FaceNiff  www.effecthacking.com
•  fing  www.fing.io
•  Hackode  play.google.com
•  IP Scanner  10base-t.com
Mobile Wireless Discovery
•  Net Signal Info  www.kaibits-software.com
•  OpenSignal Maps  http://opensignal.com
•  WiFiFoFum  www.wififofum.net
•  WiFi Manager  http://kmansoft.com
Mobile Device Tracking
•  Find My Phone  http://findmyphone.mangobird.com
•  GadgetTrak  www.gadgettrak.com
•  iHound  www.ihoundsoftware.com
•  Where’s My Droid  http://wheresmydroid.com
Mobile Device Proxy
•  CyberGhost VPN  https://www.cyberghostvpn.com
•  NetShade  www.raynersw.com
•  Servers Ultimate  www.icecoldapps.com
•  Shadowsocks  https://shadowsocks.org
Rooting/Jailbreaking
•  Absinthe  http://greenpois0n.com
•  Cydia  http://cydia.saurik.com
•  Evasi0n7  http://evasi0n.com
•  Geeksn0w  http://geeksn0w.it
•  Kingo  https://www.kingoapp.com/
•  One Click Root  https://www.oneclickroot.com/
•  Pangu  http://en.pangu.io
•  Redsn0w  http://redsn0w.info
•  Superboot  (Multiple download sites)
•  SuperOneClick  http://superoneclick-download.soft112.com/
MDM
•  MaaS360  www.maas360.com
•  MobiControl  www.sati.net
•  SAP Afaria  www.sybase.com
•  XenMobile  www.citrix.com
IoT Tools
•  Attify Zigbee Framework  www.attify.com
•  AWS IoT Defender  aws.amazon.com
•  beSTORM Vulnerability Scanner  www.beyondsecurity.com
•  Censys (search engine)  censys.io
•  ChipWhisperer  newae.com
•  CloudShark  www.cloudshark.org
•  darktarce  www.darktarce.com
•  DigiCert IoT Security  www.digicert.com
•  Firmalyzer  firmalyzer.com
•  Foren6 (IoT Sniffing)  cetic.github.io
•  Google Cloud Iot  cloud.google.com
•  IoT Security Platform  www.pwnieexpress.com
•  IoTsploit  iotsploit.com
•  JTAGulator  grandideastudio.com
•  KillerBee  github.com
•  MultiPing (info gathering)  www.pingman.com
•  RIoT Vulnerability Scanner  www.beyondtrust.com
•  SeaCAT security  www.tekalabs.com
•  SecBee  github.com
•  Symantec IoT Security  www.symantec.com
•  Thingful (search engine)  www.thingful.net
•  Ubertooth  github.com
•  Z-Wave Sniffer  www.suphammer.net
TROJANS AND MALWARE
Anti-Malware (Anti-Spyware and Antivirus)
•  Ad-Aware  www.lavasoft.com
•  Avast  www.avast.com
•  AVG  free.avg.com
•  BitDefender  www.bitdefender.com
•  HackAlert  www.armorize.com
•  Kapersky  www.kapersky.com
•  MacScan  http://macscan.securemac.com
•  Malwarebytes  www.malwarebytes.com
•  McAfee  www.mcafee.com
•  Panda  www.pandasecurity.com
•  Spybot Search and Destroy  www.safer-networking.org
•  SpyHunter  www.enigmasoftware.com
•  SUPERAntiSpyware  www.superantispyware.com
•  Symantec  www.symantec.com
Crypters and Packers
•  EliteWrap  https://packetstormsecurity.com/files/14593/elitewrap.zip.html
•  Crypter  www.crypter.com
•  Aegis  www.aegiscrypter.com
•  AIO FUD  (Multiple download sites)
•  Galaxy Crypter  (Multiple download sites)
•  Heaven Crypter  (Multiple download sites)
•  Hidden Sight Crypter  http://securecybergroup.in
•  SwayzCryptor  (Multiple download sites)
Monitoring Tools
•  CurrPorts  www.nirsoft.net
•  Driver Detective  www.driveshq.com
•  Fport  www.mcafee.com/us/downloads/free-tools/fport.aspx
•  HiJackThis  http://free.antivirus.com
•  ProcessHacker  http://processhacker.sourceforge.net
•  Regshot  http://sourceforge.net/projects/regshot
•  SysAnalyzer  http://labs.idefense.com/software/malcode.php
•  SvrMan  http://tools.sysprogs.org
•  What’s Running  www.whatsrunning.net
Attack Tools
•  Nemesis  http://nemesis.sourceforge.net
•  Netcat  http://netcat.sourceforge.net
WEB ATTACKS
Attack Tools
•  Black Widow  http://softbytelabs.com
•  cURL  http://curl.haxx.se
•  Httprecon  www.computec.ch
•  ID Serve  www.grc.com
•  InstantSource  www.blazingtools.com
•  Metasploit  www.metasploit.com
•  NetBrute  www.rawlogic.com
•  Netsparker  www.mavitunasecurity.com
•  Nstalker  http://nstalker.com
•  SoapUI  www.soapui.org
•  WatcherWeb  www.casaba.com
•  WebInspect  www8.hp.com/us/en/software-solutions/webinspect-dynamic-analysis-dast
•  WebScarab  http://owasp.org
•  WebSleuth  http://sandsprite.com
•  Wfetch  www.microsoft.com
•  XMLSpy  www.altova.com
SQL Injection
•  BSQL Hacker  http://labs.portcullis.co.uk
•  Marathon  http://marathontool.codeplex.com
•  SQL Brute  http://gdssecurity.com
•  SQLGET  http://darknet.org.uk
•  SQL Injection Brute  http://code.google.com
•  SQLNinja  http://sqlninja.sourceforge.net
MISCELLANEOUS
Cloud Security
•  Alert Logic  www.alertlogic.com
•  CloudPassage Halo  https://www.cloudpassage.com/
•  Core CloudInspect  http://coreinspection.com/
•  Panda Cloud Office Protection  www.cloudantivirus.com
•  Symantec O3  www.symantec.com
•  Trend Micro Instant-On  www.trendmicro.com
Cloud Services Testing
•  BlazeMeter  blazemeter.com/
•  LoadStorm  loadstorm.com
•  SOASTA  www.soasta.com
•  Zephyr  www.getzephyr.com
IDS
•  Snort  www.snort.org
Evasion Tools
•  ADMmutate  www.ktwo.ca
•  IDS Informer  www.net-security.org
•  Inundator  http://inundator.sourceforge.net
•  NIDSbench  http://packetstormsecurity.org/UNIX/IDS/nidsbench/
•  Tcp-over-dns  http://analogbit.com/software/tcp-over-dns
Pen Test Suites
•  Armitage  www.fastandeasyhacking.com
•  CANVAS  http://immunitysec.com
•  Cobalt Strike  www.cobaltstrike.com
•  Codenomicon  https://www.synopsys.com
•  Core Impact  www.coresecurity.com
•  Metasploit  www.metasploit.org
VPN/FW Scanner
•  IKE-Scan  http://sectools.org/tool/ike-scan/
Social Engineering
•  Social Engineer Toolkit  www.trustedsec.com
Extras
•  Core Impact Demo  https://coresecurity.webex.com/
•  Sysinternals  https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/
•  Tripwire  www.tripwire.com/
Linux Distributions
•  BackTrack  www.remote-exploit.org/index.php/BackTrack
•  Distrowatch  http://distrowatch.com

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: