CEH PLAB : Hacking Web Applications p2

CEH PLAB : Hacking Web Applications p1 Bản Việt hóa CEH vLAB : Hacking Web Applications p2 In many scenarios, organizations use off-the-shelf applications. In other scenarios, the organizations use a mix of off-the-shelf and custom applications. The patches and updates for the off-the-shelf applications are created and released by the vendor that created the application. … Đọc tiếp CEH PLAB : Hacking Web Applications p2

CEH vLAB : Hacking Web Applications p2

Bài tập 2 - Kiểm tra lỗ hổng ứng dụng web Xem bài tập 1 : Crack Password web Trong nhiều trường hợp, các tổ chức sử dụng các ứng dụng có sẵn. Trong các tình huống khác, các tổ chức sử dụng kết hợp các ứng dụng có sẵn và ứng dụng tùy chỉnh. Các bản … Đọc tiếp CEH vLAB : Hacking Web Applications p2

CEH PLAB : Hacking Web Applications p1

Exercise 1 - Web Application Password Cracking Bản Việt hóa Bài tập 1 - Bẻ khóa mật khẩu ứng dụng web Web applications are accessed using user credentials, which are stored in a database in the backend. There are several methods to store user credentials. If user credentials are stored in clear text, then they … Đọc tiếp CEH PLAB : Hacking Web Applications p1

CEH vLAB : Hacking Web Applications p1

Bài tập 1 - Bẻ khóa mật khẩu ứng dụng web Các ứng dụng web được truy cập bằng thông tin đăng nhập của người dùng, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trong phần phụ trợ. Có một số phương pháp để lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng. Nếu thông tin đăng … Đọc tiếp CEH vLAB : Hacking Web Applications p1