[Pre-OSCPv2 Thoát Shell] Upgrading Simple Shells to Fully Interactive TTYs

Hiểu một cách đơn giãn là khi chúng ta lấy được 1 cái reverse shell "lạ" với chữ id đứng đằng trước và ta không thể tiến hành nhiều thao tác nâng cao khác, như nhấn ctrl-c là nó đi luôn chứ không phải là ngắt lệnh ...vv Khi đó ta phải nâng shell lên … Đọc tiếp [Pre-OSCPv2 Thoát Shell] Upgrading Simple Shells to Fully Interactive TTYs