Packt Exploit Demo : Metasploit

Trong loạt demo này của Packt họ trình bày bước scan và exploit và post attack trên Metasploit rất hay (xem tham khảo, bài học thì tiếng Việt). Tuyển từ seri Pentest with Metasploit Fingerprinting and Scanning with Nmap https://vimeo.com/528186863 Exploitation https://vimeo.com/528187347 Spawning a tty Shell https://vimeo.com/528186452