Ethical Hacking – Bài Tập Thực Hành Của Học Viên p1

Sau đây là các bài tập thực hành trên CBT Lab của học viên p1 (trong version mới các bạn cần làm thêm 2 Lab Type để có thể "xuống núi" advanced ip scanner https://www.youtube.com/watch?v=OoG1PMk_XkE digigty https://www.youtube.com/watch?v=a19xEZgNkeE maltego https://www.youtube.com/watch?v=ondOfMAOMtM path analyer pro https://www.youtube.com/watch?v=fU9YxZ7wzl4 smartwhois https://www.youtube.com/watch?v=u8dLHmQgqy4 email tracker pro https://www.youtube.com/watch?v=fFxEOhqKoDU httrack https://www.youtube.com/watch?v=G1AeZ1_LTjg