CEH PLAB : Kiểu Tấn Công Nguy Hiểm Nhất – Kỹ thuật Xã Hội

Bài tập 1- Các loại và kỹ thuật xã hội Social Engineering Kỹ thuật xã hội hay Social Engineering là nghệ thuật điều khiển và sử dụng hành vi của con người để thực hiện một vi phạm an ninh. Trong kỹ thuật xã hội, nạn nhân không nhận ra rằng họ đang được sử dụng. Người … Đọc tiếp CEH PLAB : Kiểu Tấn Công Nguy Hiểm Nhất – Kỹ thuật Xã Hội