Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p2

Mod 4 quá nhiều bài nên ta chia làm 2 không các bạn ngộp mất. Học và lab xong phần 1 Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p1 ta sẽ qua phần 2 chiến tiếp. Bài trước là Lesson 30 TCP Connect Scan với netcat và giám sát bằng Wireshark. … Đọc tiếp Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p2

Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p1

Đây là chủ đề mà các bạn cần nắm vững vàng các công cụ và mục đích của nó, khả năng ứng dụng và trường hợp nào ... Hãy ghi chú lại các điểm chính và note, nên ghi chú một cách thông minh như dùng sketchnote hay áp dụng phương pháp SQUIDV (theo hướng … Đọc tiếp Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p1