Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 5 Vulnerability Scanning

Lesson 49 : Vunerability Scanning Chủ đề VulnScan trong CEH có trình bày khá nhiều và kỹ với NESSUS, OPENVAS và QUALYS, GFI và NMAP NSE. Nhưng ở đây các bạn nên nắm kỹ nmap nse vì mấy tool trên nắm thêm cho biết và làm trong thực tế còn khi thi thì không dùn … Đọc tiếp Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 5 Vulnerability Scanning

Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p4

Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p1  Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p2  Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p3 Lesson 40 : SMB Null Session Null session nghĩa là không cần có session ẫn có thể connect được … Đọc tiếp Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p4

Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p3

Mod 4 quá nhiều bài nên ta chia làm 2 hay 3,4 phần không các bạn ngộp mất. Học và lab xong phần 1 Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p1 ta sẽ qua phần 2 chiến tiếp. Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p2 giờ … Đọc tiếp Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p3

Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p2

Mod 4 quá nhiều bài nên ta chia làm 2 không các bạn ngộp mất. Học và lab xong phần 1 Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p1 ta sẽ qua phần 2 chiến tiếp. Bài trước là Lesson 30 TCP Connect Scan với netcat và giám sát bằng Wireshark. … Đọc tiếp Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p2

Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p1

Đây là chủ đề mà các bạn cần nắm vững vàng các công cụ và mục đích của nó, khả năng ứng dụng và trường hợp nào ... Hãy ghi chú lại các điểm chính và note, nên ghi chú một cách thông minh như dùng sketchnote hay áp dụng phương pháp SQUIDV (theo hướng … Đọc tiếp Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 4 Active Information Gathering p1

Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 3 Passive Information Gathering

Thu thập thông tin là một chủ đề cũng thuộc hàng "thiết yếu", trong CEH v11 nó nằm ở module 2,3,4 của NICE Framework 2.0 / Cyber Kill Chain. Ở OSCP / PWK thì học chia làm 2 phần bị động và chủ động. Hãy mở CBT Lab ra và chuẩn bị chiến nào ...................... … Đọc tiếp Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 3 Passive Information Gathering

Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 2 The Essential Tools

2 - The Essential Tools ............................................................................................................ 2.1 - Netcat .......................................................................................................................................................2.1.1 - Connecting to a TCP/UDP Port .....................................................................................................2.1.2 - Listening on a TCP/UDP Port........................................................................................................2.1.3 - Transferring Files with Netcat ........................................................................................................2.1.4 - Remote Administration with Netcat ...............................................................................................2.1.5 - Exercises ............................................................................................................................................2.2 - Ncat...........................................................................................................................................................2.2.1 - Exercises ............................................................................................................................................2.3 - Wireshark ................................................................................................................................................2.3.1 - Wireshark Basics...............................................................................................................................2.3.2 - Making Sense of Network Dumps...................................................................................................2.3.3 … Đọc tiếp Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 2 The Essential Tools

Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 1 Finding Your Way Around Kali

Đây là loạt bài học PWK v1 và bài tập đầu tiên của lớp PreOSCP, gồm 145 video bài học gốc và 45 video bài VN. Các bạn xem và làm bài tập song song với xem các bài giảng PWKv1 _VN (bài giảng và demo của instructor Đông Dương). Các bài này chạy trên … Đọc tiếp Pentest With Kali Linux [PWK v1] Module 1 Finding Your Way Around Kali