SANS FOR 500 Arsenal Mounting Donal Blake (CHFI +)

Trong khóa học CHFI v10 bên cạnh các bài học chính khóa của EC Council chúng ta còn tham khảo, thảo luận và rèn luyện theo giáo trình SANS FOR 500, đây là phần mở rộng và tùy chọn (nghĩa là các bạn chỉ cần xem không bắt buộc làm lab CyberQ như của chương … Đọc tiếp SANS FOR 500 Arsenal Mounting Donal Blake (CHFI +)