Riêng Tư: Hack LAMPSecurity: CTF 7 (password là base64 của tên công cụ quét mạng số 1)

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp: