Python 4 eHacker (Beta)

Biên soạn nhanh bởi CEH VIETNAM Để thành thạo trong công tác hacking hay pentest hay giảm thiểu bảo mật các bạn cần nắm vững một công cụ hay ngôn ngũ lập trình nào đó để có thể hiểu rõ những công cụ mình dùng, có thể viết ra những tool đáp ứng yêu cầu … Đọc tiếp Python 4 eHacker (Beta)