Demo của Tiểu Lý về một số chiêu của CEH v9

aTiểu Lý Phi Đao đã làm một số tut xin chia sẽ cùng các bạn xin giới thiệu vài demo CEH v9 (https://cehvietnam.com) của Nguyễn Lý :

Hack Lab Joomla RCE
Joomla! 1.5 – 3.4.5 exploit
https://www.youtube.com/watch?v=OUzxU0mKA1A

Hack The Rock MS08 067 + MS12 020
https://www.youtube.com/watch?v=pFdRzcED1v0

RAT
Njrat https://www.youtube.com/watch?v=A2YghS2vvZU

Web Data Extractor https://www.youtube.com/watch?v=heuADhYgzc8

Hack web thật của trung tâm đào tạo WordPress 4 7 0 +4 7 1 exploit
https://www.youtube.com/watch?v=1KEbdCENEq4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s