CEH v10 – Lab Guide Module 5 Vulnerability Analysis

Module 5 là module mới của CEH v10, trong chương này các bạn sẽ tìm hiểu về khái niệm VA và các bài thực hành trên các công cụ mạnh như là Nespose, GFI, OpenVAS …

Lab Environment
In this lab, you need:
Windows Server 2016 system
Windows Server 2012 system
Windows 10 system
Windows 8 system
Kali Linux system

A Web browser with Internet access
Administrative privileges to run tools and perform scans

 

Lab Tasks
Recommended labs to assist in scanning networks:
Vulnerability Analysis using Nessus
Scanning for Network Vulnerabilities using the GFI LanGuard
CGI Scanning with Nikto

%d bloggers like this: