CEH v10 – Lab Guide Module 4 Enumeration

Khái niệm liệt kê đôi khi hơi khó hiểu, nhưng nếu bắt tay vào làm lab thì các bạn sẽ hình dung ra ngay. Ví dụ wpscan có thể liệt kê hay enum các tài khoản của website wordpress, hay xfreerdp có thể liệt kê các tài khoản rdp chạy trên port 3389 nếu cơ chế bảo mật yếu.

Lab Environment
To complete this lab, you will need:
Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows 10, Windows 8 and Kali Linux as virtual machines
A Web browser with an Internet connection
Administrative privilege to run tools

 

Lab Tasks
Recommended labs to assist you in enumeration are:
NetBIOS Enumeration using Global Network Inventory
Enumerating Network Resources using Advanced IP Scanner
Performing Network Enumeration using SuperScan
Enumerating Resources in a Local Machine using Hyena
Performing Network Enumeration using NetBIOS Enumerator
Enumerating a Network using SoftPerfect Network Scanner
Enumerating a Target Network using Nmap and Net Use
Enumerating Services on a Target Machine
SNMP Enumeration using snmp_enum
LDAP Enumeration using Active Directory Explorer (ADExplorer)
Enumerating Information from Windows and Samba Host using Enum4linux

%d bloggers like this: