njrat demo

Trong v10 njRat vẫn dùng con này, nhưng CEH VIETNAM sẽ demo trên con 0.8 có chức năng steal money