Cài Snort IDS Trên Kali Linux 2018.3

Cài Snort IDS Trên Kali Linux 2018.3

  • Snort thì quá mạnh mẽ và nổ tiếng rồi, ở đây chúng ta cài Snort IDS để phân tích nhanh các dữ liệu pcap offline thay vì phải up lên VirusTotal hay khi gói pcap có kích thước lớn

%d bloggers like this: